นายกฯเป็นประธานเปิดประชุมผบ.ทสส. ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ปี 2562

650

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุด ภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก ประจำปี 2562 Chiefs of Defense Conference 2019 นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมกองกำลังสหรัฐฯ ประจำภาคพื้นอินโดแปซิฟิก และกองทัพไทย ที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯโดยแลกเปลี่ยนหารือความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อม ขยะทางทะเล คุณภาพและปริมาณผลิตผลทางเกษตรที่นำไปสู่ความยากจน สังคมผู้สูงวัย ไปจนถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น ยาเสพติด การก่อการร้าย รวมถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในทุก ภาคส่วนทั้งหมดล้วนส่งผลกระทบต่อการทำงานด้านความมั่นคงทั้งสิ้น ทุกประเทศควรร่วมกันแสวงหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้เป้าหมายร่วมกัน คือ การรักษาเสถียรภาพอย่างยั่งยืนในโลกที่เราต้องใช้ชีวิตร่วมกัน สิ่งสำคัญคือต้องทำให้ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกเป็นภูมิภาคแห่งการเจรจาและสร้างความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกัน


โดยภูมิภาคอาเซียนเป็นส่วนหนึ่ง ด้วยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ทำให้อาเซียน เป็นพื้นที่สำคัญทางยุทธศาสตร์ด้านการค้าและความมั่นคง อาเซียนจึงให้ความสำคัญกับภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ภายใต้มุมมอง “ASEAN Outlook on Indo-Pacific” เป็นแนวทางในการดำเนินความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับอินโดแปซิฟิก ส่งเสริมบทบาทการทำงานของอาเซียนที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อเสริมสร้าง ความร่วมมือในภูมิภาค ตลอดจนสนับสนุนการใช้กลไกที่มีอาเซียนเป็นผู้นำในการสร้างความร่วมมือ โดยมีกรอบความร่วมมือหลัก 4 ประการ ได้แก่ ความร่วมมือทางทะเล การติดต่อเชื่อมโยง เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ รวมทั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจนายกฯย้ำไทยให้ความสำคัญในการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนในภูมิภาค โดยในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้ ได้ประกาศแนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” ที่จะส่งผลต่อเสถียรภาพของภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ซึ่งจำเป็นต้องสร้างความร่วมมือและร่วมใจของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันทั้งในและนอกภูมิภาค

Comments
Loading...