รัฐอนุมัติ15,800ล.ช่วยภัยแล้งน้ำท่วม

668

ครม.เห็นชอบกรอบวงเงินช่วยเหลือภัยแล้งและน้ำท่วม 15,800 ล้านบาท โดยให้จังหวัดนำเสนอแผนโครงการให้แล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย.นี้มติที่ประชุมเห็นชอบอนุมัติงบประมาณ 15,800 ล้านบาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย โดยให้แต่ละจังหวัดนำเสนอแผนงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของภัยแล้งและอุทกภัยให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายนนี้โดย 74 จังหวัด ได้รับจัดสรรงบจังหวัดละ 200 ล้านบาท ส่วนจ.สุรินทร์และบุรีรัมย์ได้รับการจัดสรรจังหวัดละ 500 ล้านบาท เนื่องจากประชาชนได้รับความเดือดร้อนและมีความจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน

เงื่อนไขต้องไม่นำไปซื้อคุรุภัณฑ์ ต้องเป็นแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาบรรเทาความเดือดร้อนที่เกี่ยวกับภัยแล้งและอุทกภัย รวมทั้งต้องไม่มีข้อทักท้วงจากประชาชนและสามารถดำเนินการได้ทันที

Comments
Loading...