องคมนตรีลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินราธิวาส

684

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ และพลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วยนายมนัส กำเนิดมณี รองอธิบดีฝ่ายบริหาร กรมชลประทาน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดนราธิวาส และรับฟังบรรยายสรุป โดย นายเฉลิมชัย ตรีนรินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 17 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำโครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำบางนรา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกทั้ง 2 ฝั่งลำน้ำบางนรา ลำน้ำสาขาให้ราษฎรได้มีน้ำจืดใช้ในการทำการเกษตร ใช้ในการอุปโภคบริโภค ตลอดจนช่วยในการป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่ทำกิน และช่วยการระบายน้ำเปรี้ยวจากพื้นที่ดินทำกินของราษฎร รวมถึงแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน การพัฒนาและการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำสำคัญของจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส โดยมี นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการสังกัดสำนักงานชลประทานที่ 17 และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสจากนั้นเยี่ยมชมนิทรรศการขยายผลการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา บางนรา ชมผลผลิตทางการเกษตร พบปะพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกร และร่วมมอบเมล็ดพันธุ์ผักแก่ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร ตลอดจนดูพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำบางนราตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยองคมนตรีและคณะร่วมปลูกต้นรวงผึ้งซึ่งเป็นต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาสต่อมาองคมนตรีและคณะลงพื้นที่ติดตามรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการคลองน้ำแบ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานให้กรมชลประทานขุดคลองน้ำแบ่งเพื่อเป็นช่องลัดในการระบายน้ำในพื้นที่ตอนล่างของแม่น้ำบางนราให้ไหลลงทะเลได้เร็วมากขึ้น ลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่การเกษตร การให้ความช่วยเหลือและยกระดับความเป็นอยู่ของชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้ง เยี่ยมชมตลาดปลา พบปะพูดคุยกับกลุ่มประมง และมอบพันธุ์ปลากะพงขาว จำนวน 10,000 ตัว ให้แก่ชาวประมงพื้นบ้านนำไปปล่อยในแหล่งน้ำเพื่อเป็นการขยายพันธุ์ปลาและเพิ่มความสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศต่อไป ณ ประตูระบายน้ำน้ำแบ่ง โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางนรา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

ช่วงบ่าย องคมนตรีพร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฝายลูโบ๊ะปาเระพร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โครงการดังกล่าวสร้างขึ้นเพื่อส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่นาของราษฎรบริเวณบ้านลูโบ๊ะปาเระ บ้านนากอ และบ้านต้นตาล ฤดูนาปี จำนวน 900 ไร่ และเพื่อเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำประจำหมู่บ้าน จากนั้น องคมนตรีพบปะพูดคุยกับราษฎรที่ได้รับผลประโยชน์จากโครงการ และเปิดประตูน้ำเพื่อส่งน้ำให้กับพื้นที่ทำนาของราษฎร ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาสต่อมา องคมนตรีและคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพรุบาเจาะ-ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นโครงการชลประทานแห่งแรกของจังหวัดนราธิวาสและในภาคใต้ รับฟังบรรยายสรุปผลการบริหารจัดการน้ำและผลการดำเนินงาน การจัดสรรพื้นที่และการจัดการด้านการเกษตรในพื้นที่ รวมทั้ง มอบพันธุ์ปาล์มน้ำมันให้แก่ตัวแทนกลุ่มเกษตรกร และพบปะพูดคุยกับ

ผู้ได้รับประโยชน์ในพื้นที่ โครงการพรุบาเจาะ – ไม้แก่น อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สร้างขึ้นเพื่อระบายน้ำออกจากพรุลงสู่ทะเลให้เร็วขึ้น ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยให้แก่พื้นที่ตามบริเวณขอบพรุในช่วงฤดูฝน และเก็บกักน้ำไว้ใช้เพื่อการเพาะปลูกในฤดูแล้ง สำหรับพื้นที่ใหม่ซึ่งบุกเบิกแล้วนำมาใช้เพาะปลูกได้ และให้มีการปรับปรุงพื้นที่เหล่านั้นแล้วจัดสรรให้ราษฎรเข้าทำมาหากินและทำประโยชน์ โดยจัดตั้งเป็นรูปสหกรณ์ต่อไป ณ ประตูระบายน้ำปลายคลอง พรุบาเจาะ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

Comments
Loading...