โมร็อกโกชมไทยมีศักยภาพด้านเศรษฐกิจพร้อมร่วมมือด้านการท่องเที่ยว

601

โมร็อกโกชื่นชมไทย มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจ พร้อมร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและเกษตรกรรม

นายฮาบิบ เอล มัลกี้ ประธานรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโก เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40

นายกรัฐมนตรี แสดงความยินดีที่ไทยกับโมร็อกโกมีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันมากว่า 34 ปี และเป็นไปอย่างราบรื่น ส่งผลให้ความร่วมมือระหว่างไทยกับโมร็อกโกครอบคลุมในหลากหลายมิติ ทั้งทางด้านการเมือง การค้า สังคมและวัฒนธรรม

นายกรัฐมนตรีจึงเห็นว่ายังมีโอกาสในการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจอยู่มาก โดยใช้ความได้เปรียบของที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ ซึ่งโมร็อกโกมีศักยภาพที่จะเป็นประตูการค้าไปสู่ทวีปแอฟริกาและยุโรปให้ไทย ในขณะที่ไทยมีศักยภาพเป็นประตูการค้าไปสู่อาเซียนและอนุภูมิภาคให้โมร็อกโก

นายฮาบิบ เอล มัลกี้ ประธานรัฐสภาโมร็อกโก แสดงความชื่นชมไทยที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาค และมีกิจกรรมด้านการค้าและการลงทุนที่หลากหลาย ซึ่งโมร็อกโกประสงค์กระชับความสัมพันธ์ไทย-โมร็อกโกให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นและริเริ่มความร่วมมือทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคีอย่างเป็นรูปธรรม โดยหวังว่าไทยในฐานะประธานอาเซียนจะเป็นสะพานเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างโมร็อกโกกับประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ด้วย

โมร็อกโกยังเห็นว่าทั้งสองประเทศต่างมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเกษตรกรรม จึงควรผลักดันความร่วมมือในด้านดังกล่าว และทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต่อเสรีภาพในการนับถือศาสนาและความเชื่อ โดยเปิดกว้างและยอมรับต่อความหลากหลายและความแตกต่าง

นายกฯแสดงความขอบคุณโมร็อกโกที่เข้าใจสถานการณ์ทางการเมืองของไทยมาโดยตลอด และหวังว่าโมร็อกโกจะสนับสนุนไทยในกรอบ OIC โดยย้ำว่ารัฐบาลไทยมุ่งมั่นที่จะพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างโอกาสและความอยู่ดีกินดีให้แก่ประชาชนในพื้นที่

Comments
Loading...