บิ๊กตู่ฯชื่นชมผลฯสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

583

นายกฯเป็นประธานและให้ข้อคิดเห็นในการแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศโดยได้ชื่นชมผลการศึกษาว่าดี และได้อ่านมาล่วงหน้ามาแล้ว ส่วนตัวรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มารับฟังในงานนี้ ซึ่งมองว่าแผนงานทั้งหมดมาถูกเวลา ตรงประเด็น ทำทุกอย่างไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน เป็นรัฐบาลที่ยืดหยุ่น สามารถปรับได้ และต้องเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังสำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปัจจุบันก็เป็นฉบับที่ 12 แล้ว และได้นำไปสู่การปฏิบัติให้อยู่ในยุทธศาสตร์ชาติแล้ว เหลือแต่ปฏิบัติตามแผนงานเท่านั้น ประเทศของเราเป็นประเทศเกษตรกรรม ปัญหาใหญ่ คือเกษตรกร มีที่ทำกินกันไม่เกิน 10 ไร่ หากทำเกษตรแล้วทำให้มีต้นทุนสูง จึงได้มีนโยบายทำนาแปลงใหญ่ประเทศไทย 4.0 มาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 สิ่งนี้เราพูดมานานแล้ว ว่าจะหาแนวทางพาประเทศให้พ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง จะเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมทั้งขั้นต่ำ กลาง สูง จะต้องพัฒนาทุกระดับให้ดีขึ้น การจะพัฒนาได้นั้นต้องมีความเชื่อมั่น ซึ่งพวกเราต้องช่วยกันรัฐบาลทำเพียงลำพังไม่ได้ ต้องช่วยกันคน ทุกภาคส่วน การเติบโตทางเศรษฐกิจก็ต้องมีทั้งระยะ สั้น กลาง ยาว ไปด้วยกันหมด เช่นการผลักดันเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงจัดประชุมและสัมมนา โดยจะต้องสมดุลกันระหว่างรายได้ที่เข้าประเทศ กับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านอื่นๆ ด้วย ส่วนเรื่องแรงงานต้องเร่งสร้างพลเมืองที่ตื่นรู้ และสาขาไหน ที่ตลาดไม่ต้องการ ฝั่งที่ผลิตหลักสูตรก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน

Comments
Loading...