ไทยติดอันดับ6ระบบสุขภาพดีที่สุดในโลกปี 2562

808

ข่าวดีของประเทศไทย ที่ติดอันดับ 6 ระบบสุขภาพดีที่สุดในโลก ประจำปี 2562 หลังจากรัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนหลายอย่างในช่วง 5 ปีที่ผ่าน ซึ่งรางวัลนี้เป็นการจัดอันดับประเทศที่มีระบบสุขภาพดี โดยนิตยสาร CEOWORLD ซึ่งเป็นนิตยสารด้านธุรกิจของสหรัฐอเมริกา โดยมีการสำรวจทั้งหมด 89 ประเทศทั่วโลกโดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ,โครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุข ,ประสิทธิภาพของบุคลากรด้านสาธารณสุข ตั้งแต่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่นๆ ,ค่าใช้จ่ายในระบบ ,การเข้าถึงยาคุณภาพ และ ,ความพร้อมของรัฐบาลในการจัดการระบบ

นอกจากนี้ ยังพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เช่น สิ่งแวดล้อม การเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด ระบบสุขอนามัย และการควบคุมปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ เช่น การจัดการกับบุหรี่ – ยาสูบ และการจัดการโรคอ้วน

ผลการสำรวจพบว่า ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 6 ของโลก โดยได้คะแนนทั้งหมด 67.99 เต็ม 100 แบ่งออกเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน 92.58 คะแนน ด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ 17.37 คะแนน ด้านค่าใช้จ่าย 96.22 คะแนน ด้านการเข้าถึงยา 67.51 คะแนน และ ความพร้อมของรัฐบาล 89.91 คะแนน

ประเทศไทย มีระบบสุขภาพที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่เหนือสิงคโปร์ และเป็นครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ไทยได้รับการจัดอันดับ และถือว่าติดอันดับค่อนข้างสูง ใกล้เคียงกับประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศ

Comments
Loading...