องคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพิษณุโลก-อุตรดิตถ์

794

องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2562 โดยมีนายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ณ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดอุตรดิตถ์

สำหรับ โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่9 )ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ รับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรี พร้อมระบบผันน้ำ ระบบส่งน้ำและอาคารประกอบไว้ เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของราษฎร ที่อพยพจากบริเวณพื้นที่ถูกน้ำท่วมเหนือเขื่อนสิริกิติ์ อําเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

โดยคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ได้ขอให้กรมชลประทานเสนอแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ แต่เนื่องจากพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอยู่ในเขตป่าอนุรักษ์และมีพื้นที่ส่วนหนึ่งของอ่างเก็บน้ำอยู่ในเขตพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำที่ 1A

กรมชลประทาน จึงได้เริ่มทำการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งโครงการผ่านการพิจารณาจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2554 อนุมัติให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ โดยมีระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ 11 ปี (2554-2564) ประกอบด้วย เขื่อนหัวงาน และอาคารประกอบพร้อมอุโมงค์ส่งน้ำและท่อส่งน้ำ ปัจจุบันผลการดำเนินงานแล้วกว่าร้อยละ 55 ซึ่งหากโครงการฯ แล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค โดยมีพื้นที่รับประโยช์นกว่า 53,000 ไร่ 9 ตำบล

ทั้งนี้ นอกจากการดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำแล้ว กรมชลประทานได้ยังดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยมีแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งหมด 27 แผนงาน แบ่งเป็น แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 10 แผน และแผนปฏิบัติการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 17 แผน ระยะเวลาดำเนินการ รวมทั้งหมด 10 ปี ตั้งแต่ พ.ศ.2555 ถึง พ.ศ.2564

ปัจจุบัน กรมชลประทาน ได้ดำเนินแผนงานด้านการปลูกป่าทดแทน อนุรักษ์ป่าไม้ และอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยร่วมบรูณการกับหน่วยงานระดับท้องถิ่นและประชาชนในพื้น ร่วมกันจัดตั้งโครงการปลูกป่า เพื่อทดแทนพื้นที่ป่าที่สูญเสียไปเนื่องจากการก่อสร้างโครงการฯ โดยได้ดำเนินการปลูกป่าในบริเวณพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำรีอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 รวม 4,395 ไร่

รวมทั้งดำเนินการสร้างฝาย รวม 97 ฝาย แบ่งเป็น สร้างฝายชะลอน้ำแบบกึ่งถาวร จำนวน 23 ฝายและสร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสาน จำนวน 74 ฝาย นอกจากนี้ยังดำเนินแผนงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรและยกระดับคุณภาพชีวิต ด้วยการพัฒนากลุ่มอาชีพ 5 กลุ่ม 5 ตำบล ในพื้นที่โดยรอบโครงการฯ ส่งเสริมอาชีพพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน อาทิ กล้วยอบน้ำผึ้ง เม็ดมะม่วงหิมพานต์อบเกลือ ทุเรียน เมล็ดกาแฟ และเครื่องจักรสาน สร้างรายได้เสริมให้แก่ประชาชน ส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ให้มั่นคงอย่างยั่งยืน

Comments
Loading...