ชมพิธีซ้อมย่อยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ครั้งที่ 6 ของกองทัพเรือ

807

กองทัพเรือ ทำการฝึกซ้อมย่อย ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ครั้งที่ 6


เมื่อเวลา 15.30 น. กองทัพเรือ โดยคณะกรรมการจัดเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธี ได้จัดให้มีการฝึกซ้อมย่อยขบวนเรือพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยการซ้อมย่อย
ครั้งที่ 6 มีกำลังพลประจำเรือเข้าร่วมฝึกซ้อมในทุกริ้วขบวน จำนวน 2,311 นาย ใช้เรือพระราชพิธี ทั้งสิ้น 52 ลำ รวมถึงเรือพระที่นั่ง 4 ลำ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์


สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติในวันนี้ ในเวลา 15.00 น. เรือพระราชพิธี ทั้ง 52 ลำ ได้เริ่มตั้งขบวนเรือโดยหัวขบวนของเรือพระราชพิธีอยู่บริเวณธนาคารแห่งประเทศไทยและท้ายขบวนอยู่บริเวณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ก่อนถึงสะพานกรุงธน


จากนั้นในเวลา 15.35 น. ขบวนเรือได้เคลื่อนออกจากจุดตั้งขบวนมุ่งหน้าไปทาง พระบรมมหาราชวัง ระยะทางประมาณ 4 กิโลเมตร ใช้เวลาในการเคลื่อนขบวนจากจุดเริ่มต้นถึงที่หมายประมาณ 40 นาที ซึ่งการซ้อมขบวนเรือพระราชพิธีใน

วันนี้ เป็นการจัดรูปขบวนตามรูปแบบโบราณราชประเพณีทุกประการ โดยจัดรูปขบวนเรือ แบ่งออกเป็น 5 ริ้ว 3 สาย ดังนี้ริ้วสายกลาง ซึ่งเป็นเรือสายสำคัญ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่ง 4 ลำ มีเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ 9 และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ นอกจากนี้มีเรืออีเหลือง เรือกลองนอก เรือแตงโม ซึ่งเป็นเรือของผู้บัญชาการขบวนเรือ เรือกลองใน พร้อมด้วยเรือตำรวจนอก และเรือตำรวจใน

ริ้วสายใน ขนาบข้างสายเรือพระที่นั่ง มีเรือทองขวานฟ้าและเรือทองบ้าบิ่น เป็นเรือประตูหน้าเรือเสือทยานชล และเรือเสือคำรณสินธุ์ เป็นเรือพิฆาต เรือรูปสัตว์ 8 ลำ และปิดท้ายสายในด้วยเรือเอกไชยเหินหาว และเรือเอกไชยหลาวทอง ซึ่งเป็นเรือคู่ชัก

ริ้วสายนอก ประกอบด้วยเรือดั้ง และเรือแซง สายละ 14 ลำ รวมทั้งสิ้น 52 ลำ
ในส่วนของการซ้อมนั้นได้กำหนด แผนการซ้อม จำนวน 12 ครั้ง แยกเป็น การซ้อมย่อย
10 ครั้ง และ การซ้อมใหญ่ 2 ครั้ง ดังนี้
การซ้อมย่อย ครั้งที่ 1 วันที่ 22 สิงหาคม 2562
การซ้อมย่อย ครั้งที่ 2 วันที่ 29 สิงหาคม 2562
การซ้อมย่อย ครั้งที่ 3 วันที่ 3 กันยายน 2562
การซ้อมย่อย ครั้งที่ 4 วันที่ 10 กันยายน 2562
การซ้อมย่อย ครั้งที่ 5 วันที่ 17 กันยายน 2562
การซ้อมย่อย ครั้งที่ 6 วันที่ 23 กันยายน 2562
การซ้อมย่อย ครั้งที่ 7 วันที่ 27 กันยายน 2562
การซ้อมย่อย ครั้งที่ 8 วันที่ 3 ตุลาคม 2562
การซ้อมย่อย ครั้งที่ 9 วันที่ 7 ตุลาคม 2562
การซ้อมย่อย ครั้งที่ 10 วันที่ 10 ตุลาคม 2562
การซ้อมใหญ่ ครั้งที่ 1 วันที่ 17 ตุลาคม 2562
การซ้อมใหญ่ ครั้งที่ 2 วันที่ 21 ตุลาคม 2562
สำหรับงานพระราชพิธีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2562

Source กองทัพเรือ
Comments
Loading...