รัฐเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมระยะยาว

588


พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีคำสั่งให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ทำหน้าที่ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย ตลอดจนอำนวยการ ประสานงานกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรภาคเอกชนและจิตอาสา โดยเฉพาะประสานการทำงานร่วมกับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการให้ความช่วยเหลือ รวมถึงรับเรื่องราวร้องทุกข์และความต้องการความช่วยเหลือจากประชาชน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อสาธารณชนในแต่ละวันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะเรียกประชุมศูนย์ฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือประชาชน เพื่อบูรณาการข้อมูล เพื่อให้รับทราบข้อมูลยอดเงินบริจาค ภารกิจของฝ่ายรัฐบาลทั้งนายกรัฐมนตรีและ ครม.ที่ลงพื้นที่ไปปฎิบัติภารกิจอะไรบ้าง ภารกิจของ ปภ. ความช่วยเหลือจากหน่วยงานราชการ กระทรวงต่างๆ และภาคเอกชน รวมถึงรวบรวมความต้องการต่างๆ ของประชาชนด้วยศูนย์อำนวยการประสานงานการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตั้งอยู่ที่ห้องประชุม 107 ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภายในทำเนียบรัฐบาล พี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่สามารถติดต่อเพื่อขอรับความช่วยเหลือ ร้องเรียน หรือร้องทุกข์ได้ที่สายด่วนรัฐบาล โทร.1111

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทยเผยจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายจังหวัด หากพื้นที่ใดยังไม่คลี่คลายและมีน้ำท่วมขัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง หากพื้นที่ใดน้ำลดก็เข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟู โดยให้ท้องถิ่นเริ่มสำรวจความเสียหาย 2 ส่วนหลัก คือ เรื่องที่อยู่อาศัยและเรื่องการประกอบอาชีพ ส่วนเรื่องระบบสาธารณูปโภคต่างๆ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะสำรวจและเร่งบูรณะแก้ไขต่อไปการดำเนินการยังน้อมนำแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานให้ คือ การกำหนดเป็นโครงการใดที่ควรดำเนินการก่อน เพื่อระดมกำลังลงไปช่วยกันดำเนินการในพื้นที่ให้แล้วเสร็จโดยเร็วต่อไป ยืนยันจะเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายและชดเชยให้เร็วที่สุด สำหรับการชดเชยความเสียหายนั้น เมื่อสำรวจแล้วจะให้ทำประชาคมให้เป็นที่ยอมรับการจ่ายชดเชยที่เหมาะสมไม่มากและน้อยเกินไป

ครม.อนุมัติงบกลางสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉิน ประจำปี 2562 กว่า 7 พันล้านบาท เยียวยาผู้ประสบอุทุกภัย แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ครอบครัวละ 5,000 บาท
แบ่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรร ตาม 3 หลักเกณฑ์ คือ
กรณีที่น้ำท่วมถึงบ้านพักอาศัยโดยฉับพลันและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
กรณีบ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
กรณีบ้านพักอาศัยได้รับความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มโดยทั้ง 3 กรณี ต้องเป็นบ้านที่อยู่อาศัยประจำในพื้นที่ที่ได้รับประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและมีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยที่อำเภอออก ให้จังหวัดที่ประสบภัยเร่งรัดดำเนินการตรวจสอบ ความถูกต้องตามหลักเกณฑ์และการช่วยเหลือให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน ตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

Comments
Loading...