ประกาศสำนักพระราชวังกรมสมเด็จพระเทพฯจะเสด็จเยือนจีน

845

ประกาศสำนักพระราชวัง

ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน ถึงวันที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในนามของรัฐบาลและประชาชนชาวจีน จะถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ รัฐมิตราภรณ์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเฉลิมฉลองครบ ๗๐ ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ มหาศาลาประชาชน ทั้งนี้ เครื่องอิสริยาภรณ์ดังกล่าวเป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ฝ่ายจีนจะมอบให้ชาวต่างประเทศที่สร้างคุณูปการสำคัญในการส่งเสริมมิตรภาพและความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทรงเป็นบุคคลสำคัญต่างประเทศในจำนวน ๖ คน ซึ่งในครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคคลสำคัญระดับผู้นำและอดีตผู้นำรัฐบาล องค์กร และนักศึกษา ที่ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ดังกล่าว โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทอดพระเนตรนิทรรศการความสำเร็จของสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ ๗๐ ปี ณ ศูนย์นิทรรศการกรุงปักกิ่ง อีกทั้ง จะทรงร่วมพิธีเฉลิมฉลองงานวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน และทอดพระเนตรการสวนสนามของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน และการเดินขบวนของฝ่ายพลเรือน ณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ พีจี ๑ เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๓๐ น. และจะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ พีจี ๑ เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคารที่ ๑ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น.

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

๒๖ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๒

Comments
Loading...