ทูลกระหม่อมหญิงสิริวัณ เสด็จฉลองครบรอบ 333 ปีราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส

467

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปยังหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรุงปารีส เพื่อทรงเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 333 ปี ราชทูตสยามเจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส (333 Years: Siamese Envoy to France)

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงมีพระราชดำรัสเป็นภาษาฝรั่งเศสใจความว่า ทรงยินดีที่ประเทศไทยและฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ฉันมิตรมายาวนานกว่า 3 ศตวรรษ โดยการเสด็จฯ เยี่ยมชมหอจดหมายเหตุแห่งชาติฝรั่งเศสในครั้งนี้

ทรงได้ทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศซึ่งมีคุณค่ายิ่ง และทรงกล่าวถึงพระราชประวัติส่วนพระองค์ว่า ทรงมีความผูกพันกับประเทศฝรั่งเศสโดยทรงมีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้พระองค์มาศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งถือเป็นเมืองแห่งแรงบันดาลใจทางศิลปะและวัฒนธรรมระดับโลก ในการนี้ ทรงเชื่อมั่นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและฝรั่งเศสจะเจริญก้าวหน้าต่อไปในทุกมิติ โดยขอให้ทุกคนร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือในทุก ๆ ด้าน เพื่อให้ความสัมพันธ์มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไป

อนึ่ง ในการเสด็จฯ เยี่ยมชมหอจดหมายเหตุแห่งชาติครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ทอดพระเนตรเอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งในด้านความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างสยามกับฝรั่งเศส ได้แก่ เอกสารของคณะราชทูตสยาม แผนที่เมืองละโว้ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เอกสารสำคัญทางประวัติศาสตร์ของฝรั่งเศส ได้แก่ รัฐธรรมนูญฝรั่งเศส ฉบับปี ค.ศ. 1958 ปฏิญญาสิทธิมนุษยชนและพลเมือง ค.ศ. 1789 และต้นแบบมาตรฐานชั่ง ตวง วัด รวมถึงเอกสารโบราณยุคก่อนคริสตกาล

พระราชทานพระราชวโรกาสให้รักษาการผู้อำนวยการหอจดหมายเหตุแห่งชาติถวายของที่ระลึก ได้แก่ (1) พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อปี พ.ศ.2503 (2) สำเนาสาส์นอำลาของโกษาปานต่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 และ (3) สำเนาภาพแผนที่เมืองละโว้ (ลพบุรี) ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

Source กระทรวงต่างประเทศ
Comments
Loading...