นายกฯลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์หลังน้ำลด

674

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์หลังน้ำลด จ.อุบลราชธานี ขณะนี้น้ำได้ลดลงเหลือเพียงน้ำท่วมขังพื้นที่ อ.เมืองฯ และ อ.วารินชำราบ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและประชาชนจิตอาสาให้ความช่วยเหลือทำความสะอาดและปรับปรุง ซ่อมแซมสภาพบ้านเรือน

โดยการให้ความช่วยเหลือผู้เสียชีวิตได้รับเงินค่าจัดการศพจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์ รายละ 10,000 บาท กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี รายละ 80,000-100,000 บาท

จากการตรวจสอบมีที่อยู่อาศัยเสียหาย 35,006 หลัง โดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินบริจาค และเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด โดยการแบ่งทีมซ่อมแซม 4 ส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง และประชาชนจิตอาสา ตำรวจ หน่วยทหาร นักศึกษาอาชีวะ ที่ได้รับการสนับสนุนค่าวัสดุจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี

ความเสียหายและให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณูปโภคและเส้นทางคมนาคมมาโดยตลอด ขณะนี้ระบบไฟฟ้าสามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าเข้าสู้ระบบได้ทุกพื้นที่แล้ว ด้านการประปาสามารถจ่ายน้ำเข้าระบบทุกที่แล้วเช่นกัน ส่วนประปาท้องถิ่นยังอยู่ระหว่างการสำรวจซ่อมแซมและปรับปรุงต่อไป

เส้นทางคมนาคมถนนสายหลักสามารถสัญจรได้แล้วทุกเส้นทาง ส่วนถนนสายรองพื้นที่ทางหลวงชนบทและของ อปท.ยังมีการซ่อมแซมและสามารถใช้ได้ชั่วคราว ทางด้านระบบโทรคมนาคมสามารถใช้ได้ตามปกติ ขณะที่สถานบริการทางด้านสาธารณสุข สถานศึกษา ศาสนสถานเปิดตามปกติแล้วทุกแห่ง

การเกษตรได้รับความเสียหายแบบสิ้นเชิงทั้งสิ้น 1,697,078 ไร่ แบ่งเป็นด้านพืช 1,684,466 ไร่ การประมง12,612 ไร่ ด้านปศุสัตว์เสียหาย 25,991 ตัว มีเกษตรกรได้รับความเดือดร้อน 209,470 ราย

สวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และทีมปฏิบัติการระดับจังหวัด เร่งเข้าไปดูแล เยียวยา กลุ่มที่มีความอ่อนไหว เช่น ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้อยากไร้ ผู้ป่วยติดเตียง มีการจัดนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา นักพัฒนาสังคม เข้าไปดูแลบำบัดฟื้นฟูจิตใจ

Comments
Loading...