ประกาศสำนักพระราชวัง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอจะเสด็จเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

607

ประกาศสำนักพระราชวัง

ด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 17 ถึงวันที่ 29 ตุลาคม พุทธศักราช 2562

ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับศูนย์วิจัยโรคมะเร็ง สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ เมืองไฮเดลเบิร์ก ตามคำกราบทูลเชิญของศูนย์วิจัยโรคมะเร็ง สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และจะเสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์วิจัยด้านรังสีมะเร็งวิทยาแห่งชาติ ณ เมืองเดรสเดิน ตามคำกราบทูลเชิญของศูนย์วิจัยด้านรังสีมะเร็งวิทยาแห่งชาติ นอกจากนี้ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 จะเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาไทย เมืองบาด ฮอมบวร์ก ในโอกาสวันปิยมหาราช ด้วย

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 920 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 เวลา 23.45 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 921 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคารที่ 29 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 เวลา 06.25 น.

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
14 ตุลาคม พุทธศักราช 2562

Comments
Loading...