สมเด็จพระสังฆราชประทานให้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาร์เจนตินาเฝ้า

802

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทานพระวโรกาสให้ นางมารีอา อาลีเซีย กุซโซนี เด โซนเชน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทยเฝ้าถวายสักการะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐอาร์เจนตินาประจำประเทศไทย

อาร์เจนตินาเป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก แต่ก็มีประชากรที่นับถือศาสนาอื่นด้วย รวมทั้งเอกอัครราชทูตท่านนี้ ซึ่งนับถือพระพุทธศาสนามานานกว่าสิบห้าปี จึงมีความรู้ความเข้าใจเรื่องพระพุทธศาสนาทั้งนิกายมหายานและเถรวาทพอสมควร เอกอัครราชทูตอาร์เจนตินากราบทูลว่าในฐานะพุทธศาสนิกชน การได้มาประจำการในประเทศไทย และการได้เฝ้าเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราชในวันนี้ จึงยังให้บังเกิดปีติสุขเป็นอย่างยิ่ง

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช มีพระปฏิสันถารถึงสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างสาธารณรัฐอาร์เจนตินากับราชอาณาจักรไทย พร้อมประทานพระโอวาทให้เอาใจใส่ในเรื่องสติ อีกทั้งขอให้มุ่งมั่นศึกษาและปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอ จากนั้น เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ประทานของที่ระลึกและประทานพรแก่เอกอัครราชทูต

Source สนง.เลขาสมเด็จพระสังฆราช
Comments
Loading...