นายกฯย้ำ!งบแต่ละส่วนผ่านการกลั่นกรองไม่ซ้ำซ้อนชัดเจน

648

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชี้แจงต่อที่ประชุม เกี่ยวกับประเด็น Big data ซึ่งก่อให้เกิดการจัดเก็บข้อมูลปริมาณมหาศาลนั้น สามารถแบ่งข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ ฐานข้อมูลที่หน่วยงานจัดเก็บไว้ อันเป็นข้อมูลส่วนบุคคล หรือ Big data เล็ก ๆ และ ฐานข้อมูลกลางที่มีข้อมูลจากกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ โดยมีกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นผู้รับผิดชอบ การจัดเก็บ Big data ทั้งสองส่วนไม่มีความซ้ำซ้อนกันอย่างแน่นอน

เรื่องยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนได้ทุก 5 ปี รัฐบาลยังมุ่งเตรียมความพร้อมให้แก่ประชาชนในด้านต่าง ๆ ทั้งการผลิตแรงงาน การพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ การผลิตคนรุ่นใหม่ให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน โดยต้องอาศัยความร่วมมือกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ในส่วนงบเงินกู้ นายกฯ ชี้แจงว่า การกู้เงินนั้นมีความมุ่งหมายให้สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายในปี 2563 ส่วนจะกู้เงินเพียงใด ขึ้นอยู่สภาพการณ์ด้วย หากไม่จำเป็นต้องกู้เงินก็จะไม่กู้อย่างแน่นอน ทั้งนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารหนี้สาธารณะด้วย

ด้านการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจดิจิทัล (E-commerce) รัฐบาลได้เตรียมการ ให้สอดรับกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โดย รัฐบาลได้คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมา เช่น สภาพการค้าปลีกที่อาจจะซบเซาลง ที่ผ่านมารัฐบาลต้องการให้ผู้ประกอบการ E-commerce เข้าสู่ระบบภาษีด้วย แต่ไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควร ทางรัฐบาลย้ำว่าการดำเนินการต่าง ๆ ไม่ได้เอื้อประโยชน์ทุนใหญ่ แต่เป็นไปตามกฎหมายทั้งสิ้น

นอกจากนี้สังคมสูงอายุ รัฐบาลมุ่งส่งเสริมให้ประชาชนมีบุตร ทั้งมาตรการลดหย่อนภาษีหรือการส่งเสริมการศึกษา แต่ก็ไม่ได้รับการตอบรับนัก เพราะเป็นพฤติกรรมมนุษย์ยุคปัจจุบัน ทางรัฐบาลจึงให้ความสำคัญต่อผู้สูงวัย ทั้งในการเข้าถึงความรู้ โดยการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลชุมชนในทุกจังหวัด มาตรการลดหย่อนภาษีสำหรับภาคเอกชนที่จ้างงานผู้สูงวัย เป็นต้น

นายกฯย้ำการจัดสรรงบประมาณว่า มีกระบวนการการกลั่นกรองแล้ว โดยเฉลี่ยไปในทุกภาคส่วนราชการและกลุ่มจังหวัด

Comments
Loading...