สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน

778

18 ตุลาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันพระบรมราชสมภพ และถวายพระราชสมัญญา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมหาราชวัง

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า “พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช”ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่าทรงเป็นปราชญ์ที่แท้ ทรงรอบรู้เท่าทัน ความเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากโลกตะวันตก จึงทรงวางรากฐานการพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า ตามแบบอารยประเทศ หวังปรับปรุงระบบราชการไทยให้ทันสมัย ทรงดำเนินวิเทโศบายเจริญ สัมพันธไมครีกับประเทศตะวันตกอย่างกว้งขวาง ทรงใช้กุศโลบาย “ผ่อนสั้นผ่อนยาว” กับประเทศมหาอำนาจ

ทำให้สามารถรักษาเอกราชของชาติไว้ได้ การปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนเป็นอเนกประการ องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNECO) ได้ประกาศยกย่องพระเกียรติคุณ ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกในวาระครบ ๒๐๐ ปีแห่งวันพระบรมรายสมภพ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๗

จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้อาลักษณ์กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อ่านประกาศพระบรมราชโองการถวายพระราชสมัญญพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็น “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช”

Comments
Loading...