สมเด็จพระสังฆราช ทรงเป็นประธานบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

528

23 ตุลาคม 2562 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระอารามประจำรัชกาลที่ ๕ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานในพิธีบรรจุพระบรมอัฐิ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ลงในฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม โดยโปรดให้ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ปฏิบัติแทนพระองค์ในการเชิญพระผอบศิลาบรรจุพระบรมอัฐิเข้าประดิษฐานในคูหาบนฐานพุทธบัลลังก์

พระบรมอัฐิในรัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๖ ส่วนนี้ เป็นส่วนที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ทรงเก็บรักษาไว้ถวายสักการบูชา ต่อมาได้ตกทอดเป็นพระมรดกมาสู่หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ซึ่งได้ทรงอัญเชิญมาถวายแด่ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จึงโปรดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทั้ง ๖ รัชกาล มาบรรจุไว้ใต้ฐานพุทธบัลลังก์ เพื่อเป็นที่สักการบูชาของมหาชนสืบไป

ทั้งนี้ ในอดีต ราชสกุลต่างๆ ซึ่งมีส่วนแห่งพระบรมอัฐิในรัชกาลที่ ๒ รัชกาลที่ ๓ รัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕ และพระอัฐิสมเด็จพระศรีสุลาลัย เก็บรักษาไว้ แต่เกิดปริวิตกว่าในอนาคตจะไม่อาจรักษาไว้ได้อย่างเหมาะสม ได้เคยเชิญมาถวายแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า เจ้าอาวาสยุคที่ ๒ และได้โปรดให้บรรจุลงใต้ฐานพระพุทธอังคีรส เป็นแบบอย่างมาแล้วก่อนหน้านี้

ในวันนี้ บรรดาราชสกุลมหาสาขารัชกาลที่ ๕ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา มูลนิธิ สมาคม องค์กร คณะบุคคล และประชาชนผู้จงรักภักดี ต่างร่วมกันวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นจำนวนมาก

Comments
Loading...