ด่วน!กาชาดคลังเลือดไม่พอจ่าย รพ.ต้องเลื่อนผ่าตัด

780

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชวนบริจาคโลหิต A B O AB เนื่องจากเลือดคงคลังไม่พอจ่าย เพราะผู้ป่วยมีความต้องการใช้เลือดเพิ่มสูงขึ้น วันละ 2,600 – 3,000 ยูนิต ส่งผลกระทบทำให้โรงพยาบาลต้องเลื่อนการผ่าตัด

เลือดคงคลังไม่พอจ่ายผู้ป่วยต้องการใช้เลือดเพิ่มสูงขึ้นวันละ 2,600 – 3,000 ยูนิตทำให้โรงพยาบาลต้องเลื่อนการผ่าตัดสถานที่รับบริจาคโลหิต สถานที่รับบริจาคโลหิตในส่วนภูมิภาค ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล3R08.0-16304 ต้องการโลหิตศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ M7 0730-19.30 น. ทุกกรุ๊ป ๐ โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศถนนอีงรีดูนังต์ㆍ ภาคบริการโลหิตฯ จังหวัดลพบุรี ต้องการโลหิต Wa 0830- 1.30 u ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมาทุกกรุ๊ป สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม บางแคㆍ ภาคบริการโลหิตฯ จังหวัดชลบุรี

ต้องการโลหิต ห้างสรรพสินค้า ภาคบริการโลหิตฯ จังหวัดราชบุรี ทุกกรุ๊ป 1200 -1800 เดอะมอลล์ บางแคต้องการไลหิต ㆍ ภาคบริการโลหิตฯ จังหวัดนครราชสีมา

ห้างสรรพสินค้าทุกกรุ๊ป 1200-1800 เดอะมอลล์ บางกะปี

ภาคบริการโลหิตฯ จังหวัดขอนแก่นต้องการโลหิต ห้างสรรพสินค้าทุกกรุ๊ป ㆍ ภาคบริการโลหิตฯ จังหวัดอุบลราชธานี เดอะมอลล์ งามวงค์วาน 1200-100 u

ภาคบริการโลหิตฯ จังหวัดนครสวรรค์ ต้องการโลหิตโรงพยาบาลรามาธิบดี ทุกกรุ๊ป ㆍ ภาคบริการโลหิตฯ จังหวัดพิษณุโลกต้องการไลหิตกรุ๊ป

โรงพยาบาลตำรวจ ㆍ ภาคบริการโลหิตฯ จังหวัดเชียงใหม่ OA AB

ภาคบริการโลหิตฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช ต้องการโลหิตกรุ๊ป โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

กรมแพทย์ทหารเรือ

0 ภาคบริการโลหิตฯ จังหวัดสงขลา

สถาบันพยาธิวิทยา ต้องการโลหิต

ภาคบริการโลหิตฯ จังหวัดภูเก็ต ศูนย์อำนวยการแพทย์ ทุกกรุ๊ป พระมงกุฎเกล้า

งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินฯ

ต้องการโลหิตกรุ๊ป โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมแพทย์ทหารอากาศ

โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ต้องการโลหิตกรุ๊ป

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โทร. 0 2256 4300

ถนนอังรีดูนังต็ ปกุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Comments
Loading...