นายกฯเปิดนิทรรศการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

875

นายกรัฐมนตรี เปิดนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม – 11 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งมีนางนราพร จันทร์โอชา ภริยานายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมงานด้วย

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ ความว่า

   ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม
   ข้าพระพุทธเจ้า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการจัดงาน ทูตานุทูต ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มาชุมนุมพร้อมกัน ณ ที่นี้ ล้วนมีความปลื้มปิติโสมนัสเป็นล้นพ้น ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติสืบราชสันตติวงศ์ เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบถ้วนสมบูรณ์ตามขัตติยราชประเพณีแล้ว

   ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างประจักษ์แก่ใจว่า ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการล้วนเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติ และประชาชนโดยแท้ อีกทั้งพระปฐมบรมราชโองการ เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป ที่พระราชทานอารักขาแก่ประชาชนชาวไทย เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เป็นเครื่องยืนยันพระราชปณิธานอันแน่วแน่ แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ปวงข้าพระพุทธเจ้าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้

      ในมหามงคลสมัยพิเศษนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยอันประเสริฐ อานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช และสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาล ตลอดทั้งพระบรมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ โปรดอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย ทรงสถิตเสถียรสถาพรในไอยศูรย์สิริราชสมบัติ พระบรมราชจักรีวงศ์ดำรงยั่งยืนเจิดจรัส พระบารมีแผ่ไพศาล มีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใด ขอจงสัมฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนา ทรงสถิตเป็นพระมิ่งขวัญปกเกล้าเหล่าพสกนิกรตราบจิรัฐิติกาลเทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

   จากนั้น นายกรัฐมนตรีและภริยา ชมการแสดงม่านน้ำประกอบแสง สี เสียง ชุด “ม่านธาราลือขจร เฉลิมราชย์องค์ราชัน” พร้อมชมการแสดงสาธิตเห่เรือ จากกรมกิจการทหารเรือและการแสดง “รวมใจไทย เทิดไท้องค์ราชัน” จากจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ลานแสดงศิลปวัฒนธรรม 

   ต่อจากนั้น นายกรัฐมนตรีและภริยา เดินไปยังอาคารนิทรรศการ “เถลิงถวัลยราชสมบัติ สยามรัฐสีมา” โดยถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และชมการแสดง แสง สี เสียง สื่อผสม ชุด “นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า” ก่อนเยี่ยมชมนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน “ขบวนนาวาอารยศิลป์แผ่นดินสยาม”

   สำหรับนิทรรศการที่จัดแสดง ประกอบด้วย  ห้องที่ 1 “มหามงคลสมัยพระขวัญไผทเถลิงรัช” จัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในสมัยรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบัน โดยมีเนื้อหาและภาพพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์และการแสดงมหรสพสมโภชทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านจอแอลอีดีและแท่นอักษรเบลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา รวมทั้งห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ E-book สำหรับสืบค้นและศึกษาข้อมูล ภาษาไทยและอังกฤษ
   ห้องที่ 2 “นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า” จัดแสดงแสง สี เสียง และสื่อผสม นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความสุขของคนไทยใต้ร่มพระบารมีผ่านจอแอลอีดีในรูปแบบ 3 มิติ ประกอบการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากดารา นักแสดงที่มีชื่อเสียง และการแสดงขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค เรือพระราชพิธีจำลอง 52 ลำ พร้อมกาพย์เห่เรือเฉลิมพระเกียรติ ประพันธ์โดย นาวาเอก ทองย้อย แสงสินชัย
   ห้องที่ 3 “ขบวนนาวาอารยศิลป์แผ่นดินสยาม” จัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับขบวนพระยุหยาตราทางชลมารคตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ โดยนำเสนอภาพขบวนเรือจากอดีตถึงปัจจุบันผ่านจอแอลอีดี รวมทั้งกาพย์เห่เรือ จำลองภาพเรือ 52 ลำ ประกอบคำบรรยาย พร้อมทั้งจัดแสดงเครื่องดนตรีประกอบการเห่เรือและหุ่นแสดงเครื่องแต่งกายของพนักงานประจำเรือ
Comments
Loading...