สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว-พระราชินีเสด็จฯทรงเปิดประชุม“โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์”

835

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จลง ณ อาคารบัญชาการหน่วยราชการในพระองค์ 904 พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ทรงเปิดการประชุมคณะกรรมการ โครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก “โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์”

ในการนี้ทอดพระเนตรความเป็นมาและการดำเนินงาน ซึ่งประชาชนได้ถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาช้างป่าในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยวันที่ 24 มิถุนายน 2562 ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการฟื้นฟูแหล่งอาหารช้างป่าในพื้นที่ป่าตะวันออก “จัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง” ภายใต้แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาช้างป่า ปี 2562 ถึง 2565 ซึ่งได้น้อมนำศาสตร์พระราชาในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยได้เริ่มดำเนินกิจกรรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา เขาวง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มีพระดำริให้จัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ขึ้น โดยให้มีพื้นที่นำร่องจังหวัดละ 1 หมู่บ้าน จากนั้น ทรงเปิดการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก “โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 โดยมีระเบียบวาระต่างๆ อาทิ ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฯ, การจัดตั้งคณะอนุกรรมการชุมชนฯ, พิธีพระราชทานกล้องดักถ่ายภาพอัติโนมัติ, การจัดตั้งกองทุนพระราชทาน, การประสานงานกับคณะกรรมการชุดต่างๆ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้รับโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัดในภาคตะวันออก ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทรงรับเป็นประธานที่ปรึกษาโครงการฯ กับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเป็นประธานคณะกรรมการฯ พร้อมพระราชทานชื่อโครงการฯ แปลว่า “น้ำทิพย์รักษาช้างให้แข็งแกร่งยืนยงดุจเพชร” ด้วยมีพระบรมราโชบายที่จะให้อนุรักษ์ป่าและช้าง รวมถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง อีกทั้งมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการจัดการความขัดแย้งของคนกับช้างป่าและการอนุรักษ์ช้างไทย

Comments
Loading...