นายกฯชวนคนไทย ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง

703

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชวนประชาชนร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง 2562 พร้อมเชิญชวนสนับสนุนผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา เพื่อนำไปสนับสนุน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนพิการนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมนิทรรศการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ 4 คณะ ได้แก่ รณรงค์ประชาสัมพันธ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ปี 2562 “ลอยกระทงวัฒนธรรม ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” ประชาสัมพันธ์ “ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินประชาชน” นิทรรศการ “Together Fight NCDs ร่วมมือต่อสู้โรค NCDs” และประชาสัมพันธ์งานวันคนพิการประจำปี 2562 และผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นำคณะผู้บริหารเข้าพบเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์สืบสานประเพณีลอยกระทง 2562 ภายใต้หัวข้อ “ลอยกระทงวัฒนธรรม ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” ภายในงานมีกิจกรรม อาทิ การแสดงทางวัฒนธรรม (เพลงเรือ) สาธิตการทำกระทงแบบอนุรักษ์ และแบบสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนตระหนักและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงคุณค่า ความสำคัญของขนบธรรมเนียมประเพณี ร่วมกันอนุรักษ์สืบทอด พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการนำประเพณีวัฒนธรรมมาถ่ายทอด ต่อยอดและสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ท้องถิ่นและประเทศไทย โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมพร้อมแนะให้ช่วยกันกำจัดขยะ รักษาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นหลังจากประเพณีวันลอยกระทง เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีงาม

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำคณะผู้บริหารเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์ “ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ที่กระทบต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินประชาชน” โดยกระทรวงดิจิทัลฯ ได้รับมอบหมายนโยบายจากรัฐบาลให้ดูแล ตรวจสอบ กำจัดข่าวปลอมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ และเพื่อวิเคราะห์ตรวจสอบ ทั้งยังรับแจ้งข้อมูลข่าวสารที่นำเสนอไม่ตรงข้อเท็จจริงที่ถูกเผยแพร่ในสังคม ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวสนับสนุนพร้อมกำชับไม่ให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ โดยแนะให้เน้นเรื่องสุขภาพ และนโยบายรัฐบาล เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นำคณะผู้บริหาร เข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์นิทรรศการ “Together Fight NCDs ร่วมมือต่อสู้โรค NCDs” โรคอ้วน โรคอัมพาต โรคเบาหวาน เนื่องในวันที่ 29 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันอัมพาตโลก โดยในปีนี้มีการรณรงค์ภายใต้หัวข้อ Don’t Be The One โดยกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดคำขวัญในการรณรงค์ว่า “อย่าให้ อัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตคุณ” ภายในนิทรรศการประกอบด้วยกิจกรรม วัดความดันโลหิต วัดความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ วัดมวลสารในร่างกาย และกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ลดน้ำตาลและเกลือโซเดียม เพื่อลดการบริโภคอาหารเค็ม หวาน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อและตระหนักถึงปัญหาโรคอ้วน อัมพาต โรคเบาหวาน ซึ่งปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกัน ทั้งภาครัฐ เอกชน รวมถึงประชาชน เพื่อสุขภาพที่ดีและห่างไกลจากโรค

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย นางวิไลวรรณ ลายถมยา กรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์ฯ และประธานคณะกรรมการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ นำคณะเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานวันคนพิการ ครั้งที่ 51 ประจำปี 2562 และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา ซึ่งประดิษฐ์โดยคนพิการของสำนักส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายดอกแก้วกัลยา นำรายได้สมทบกองทุนดอกแก้วกัลยาฯ สำหรับใช้ในการดำเนินงานพัฒนาและสนับสนุนคนพิการในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านอาชีพ การศึกษา การป้องกันความพิการ และการฟื้นฟูสมรรถภาพของคนพิการ โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจคนพิการ พร้อมเชิญชวนให้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ดอกแก้วกัลยา เพื่อนำไปสนับสนุน ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนพิการ

Comments
Loading...