โปรดเกล้าฯสมเด็จกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรเสด็จฯถวายผ้าพระกฐินแทนพระองค์

868

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ ไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระมณฑปเจดีย์ศรีรัตนมหาธาตุ

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังพระอุโบสถ ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัต ทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้า ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระศรีสรรเพชญ์ พระประธานพระอุโบสถ ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธาน แล้วพระราชทานแก่เจ้าพนักงานภูษามาลา ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร แล้วทรงว่า “นะโม ตัส สะฯ” จบ ๓ หน แล้วทรงกล่าวคำถวายผ้าพระกฐิน ทรงวางผ้าไตรบนพานแว่นฟ้าที่เดิม ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์ แด่พระสงฆ์รูปที่ ๒ เมื่อพระสงฆ์ทำพิธีกฐินกรรม และครองผ้าพระกฐินเสร็จแล้ว ทรงถวายเครื่องบริวารพระกฐิน แด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก

โอกาสนี้ พระราชทานของที่ระลึก แก่ผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินบำรุงพระอาราม

Source Yai Wong
Comments
Loading...