ไทยจัดประชุม ASEAN ครั้งที่ 35 “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”

677

การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 35 ไทยมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต ผ่านแนวคิด “ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน” โดยการประชุมในครั้งนี้จะเป็นการร่วมหารือกับภาคีภายนอก รวมทั้งประเด็นความยั่งยืนที่ท่านนายกฯได้เสนอต่อที่ประชุม G20 เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา เพื่อนำไปสู่การส่งเสริมมูลค่าเพิ่มทางยุทธศาสตร์ของอาเซียน (Strategic value-added) และความยั่งยืนในทุกมิติ (Sustainability in all Dimensions)

โดยประเด็นที่ไทยผลักดันความร่วมมือ ประกอบไปด้วย การส่งเสริมความมั่นคงที่ยั่งยืน สร้างความเชื่อใจ รักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียน ผ่านการส่งเสริมหลักการของสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (TAC) โดยเน้นโครงการที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเอื้อประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม

ด้านการเสริมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เน้นการสร้างแรงขับเคลื่อนทางการเมือง ถือเป็นหัวใจสำคัญในการรับมือกับผลกระทบจากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างคู่ค้าที่สำคัญ ตลอดจนการสร้างดิจิทัลอาเซียน สำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรม รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชายแดน เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ไม่หวังดีใช้ความเชื่อมโยงในอาเซียนและภูมิภาคในทางที่ผิด

รวมไปถึงด้านการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นประเด็นยุทธศาสตร์สำคัญของอาเซียนและพื้นฐานสำคัญของการเติบโตในอนาคต อาเซียนมีการดำเนินการเป็นรูปธรรมหลายเรื่อง เช่น การแก้ไขปัญหาขยะทะเล การแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน และการพัฒนาทุนมนุษย์ ในช่วงวันที่ 3 พ.ย. 62 จะมีการเปิดศูนย์อาเซียนอีก 3 ศูนย์ที่ไทย ได้แก่ ศูนย์ฝึกอบรมอาเซียนด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม ศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพ และศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษา โดยศูนย์ดังกล่าวเป็นการลงทุนสำหรับอนาคตที่ยั่งยืนของประชาคมอาเซียน

Comments
Loading...