Daily Archives

พฤศจิกายน 10, 2019 | 14:27

พระองคอทิตยาเสด็จฯทรงเปิดงาน “วันประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ครั้งที่ 9 ”

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทรงเปิดงานวันประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ครั้งที่ 9 ซึ่งกรมประมง ร่วมกับ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสเกต จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6-10 พฤศจิกายน 2562

เปิดฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62

"พล.ร.อ. ปวิตร รุจิเทศ" เป็นประธานเปิดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจำ "เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" รุ่นที่ 1

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยลอยกระทงรักษ์สิ่งแวดล้อม

สืบสานวัฒนธรรมไทย ลอยกระทงชื่นใจ รักษาสิ่งแวดล้อม วันลอยกระทง ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติไทย เป็นวันพระจันทร์เต็มดวง และเป็นช่วงที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง "กระทง" จากวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตกแต่งเป็นรูปคล้ายดอกบัวบาน