เปิดฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62

643

“พล.ร.อ. ปวิตร รุจิเทศ” เป็นประธานเปิดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรประจำ “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” รุ่นที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2561 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกหลักสูตรประจำไปแล้วจำนวน 3 รุ่นนั้น

ที่อาคารอเนกประสงค์ กองพันฝึกส่วนหลัง กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ เขตพญาไท พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/62 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” โดยการฝึกหลักสูตรประจำในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึก รวมทั้งสิ้น 541 ราย แบ่งเป็นชาย 400 ราย และหญิง 141 ราย จากหน่วยราชการในพระองค์, ทหาร, ตำรวจ และหน่วยราชการพลเรือนจำนวน 17 หน่วยงาน รวมทั้งประชาชนจิตอาสา ซึ่งทำการฝึกระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน ถึง 24 ธันวาคม 2562

ผู้เข้ารับการฝึก จะได้รับความรู้ที่สำคัญและเป็นประโยชน์สำหรับบทบาทการปฎิบัติหน้าที่ จิตอาสา 904 ในเรื่องต่าง ๆ เช่น องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของชาติ อุดมการณ์ความรักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ องค์ความรู้ในงานด้านจิตอาสา รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและผู้ได้รับบาดเจ็บในสถานการณ์รูปแบบต่าง ๆ องค์ความรู้ด้านศาสตร์พระราชา เพื่อให้เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาและนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างยั่งยืน ตลอดจนการฝึกเพื่อพัฒนาบุคคลิกภาพ ปลูกฝังความมีวินัย เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์และพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการพัฒนาบุคลากรจิตอาสา 904 ที่จะมีหน้าที่สำคัญในการเป็นแกนหลักของประชาชนจิตอาสา สร้างจิตสำนึกในหน้าที่พลเมืองที่ดีให้กับประชาชน เพื่อทำประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างปลูกฝังทัศนคติที่ดีและถูกต้องต่อบ้านเมืองให้แก่เยาวชน ตลอดจนบูรณาการจัดระบบการดำเนินงานโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกับส่วนราชการทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกพื้นที่ ในการช่วยเหลือประชาชน


ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชวินิจฉัยในเนื้อหาวิชาของหลักสูตร เพื่อให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน พร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการดูแลสวัสดิการด้านต่าง ๆ แก่ผู้เข้ารับการฝึก

เมื่อผู้รับการฝึกได้สำเร็จการศึกษาแล้ว จะได้รับพระราชทานใบประกาศนียบัตร พร้อมทั้งเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” โดยสัญลักษณ์และองค์ประกอบของเครื่องหมาย ประกอบด้วย พระปรมาภิไธย วปร. หมายถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหาพิชัยมงกุฎ หมายถึง พระบารมีและพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันแผ่ไพศาล ดาวด้านซ้าย หมายถึง ประชาชน ดาวด้านขวา หมายถึง ข้าราชการ และที่มีสีเหมือนกันนั้น หมายถึงการไม่แบ่งแยกจากกัน ผ้าแพร พร้อมคำขวัญพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และปีก หมายถึง พระบารมีที่โอบอุ้ม และนำพาความเจริญของประเทศชาติ

Comments
Loading...