นายกฯร่วมรณรงค์สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

926

นายกรัฐมนตรีชมบูธ รณรงค์สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) และเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมอรพิม ชั้น 2 อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษาก่อนการประชุมฯ นายกรัฐมนตรีได้พบปะกับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ที่มาให้การต้อนรับ พร้อมเยี่ยมชมบูธรณรงค์สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ผ้าไทยศิลปะอันล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทย ให้ชาวต่างชาติได้ชื่นชม อีกทั้งเพื่อเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่นให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชนทั่วไปทั่วประเทศ และยังสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพและเสริมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีในท้องถิ่น รณรงค์ให้คนไทยทั้งประเทศร่วมมือร่วมใจกันใส่ผ้าทอไทย ไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้าย ผ้าไหม เพื่อช่วยกันสร้างความเข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายรายได้ให้แก่ชุมชน รักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม และรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมชมผลิตภัณฑ์นิลและพลอยของนางกิมไน้ สิริพฤกษา เจ้าของร้านอนันตพลพลอยกาญจน์ ที่คิดค้นรูปแบบผลิตภัณฑ์นิลและใช้เทคนิคการผลิตแบบใหม่จนทำให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นที่นิยมและสนใจแก่นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไป โดนนำนิลซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีจำนวนมากและราคาต่ำมาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ฝีมือที่จำหน่ายได้ในราคาสูง ซึ่งเป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกาญจนบุรีจากนั้นจะเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 โดยมีคณะรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ผู้แทนภาคการเกษตรกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เข้าร่วมประชุมด้วย

Comments
Loading...