พระองคอทิตยาเสด็จไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

954

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

โอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน ประกอบด้วย ภาพยนตร์แอนิเมชั่น 3 มิติ “เรื่องของพ่อในบ้านของเรา นิทรรศการ หลักการทรงงาน และ สืบสานพระราชปณิธาน นิทรรศการ นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงฐานการเรียนรู้กลางแจ้ง 1 ไร่ พอเพียง ฐานการเรียนรู้เกษตรพอเพียงในเมือง และทอดพระเนตรพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรสืบสาน รักษา ต่อยอด (Wisdom Farm)

จากนั้นเสด็จไปยังแปลงนาสุริยะ ซึ่งเป็นฐานการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ประยุกต์ ทรงร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง การทำนาปาเป้า และให้อาหารปลา โดยมี นายดนุชา สินธวานนท์ เลขาธิการ กปร. ในฐานะกรรมการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฝ้า ฯ รับเสด็จ

Comments
Loading...