องคมนตรีเปิดงาน “37 ปีศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

556

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “37 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พร้อมกับมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการประกวดผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 6 ราย โอกาสนี้องคมนตรี ได้ร่วมเกี่ยวข้าวในแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่และร่วมปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 10,037 ตัว


การจัดงาน “37 ปี ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 เนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานพระราชดำริจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งตลอดระยะเวลา 37 ปี

ที่ผ่านมา ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ได้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และให้บริการด้านวิชาการและเทคนิคต่าง ๆ ในด้านการเกษตร ทั้งดิน น้ำ ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม และการประกอบอาชีพของราษฎรในท้องถิ่น รวมทั้งนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา ทดลอง ถ่ายทอดให้แก่ราษฎรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การให้คำปรึกษา การจัดฝึกอบรม การส่งเสริม และการขยายผล โดยเกษตรกรและประชาชนทั่วไปสามารถรับบริการได้อย่างครบวงจร ในลักษณะการบริการแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียวตั้งแต่การปลูก การดูแล การเก็บเกี่ยว การแปรรูป ทั้งทางด้านเกษตรกรรม การปศุสัตว์ ประมง โดยในปีงบประมาณ 2562 มีผู้เข้ามาศึกษาดูงานในศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จำนวน 76,377 คน และมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ รวม 1,500 คน โดยหลักสูตรที่ได้รับความสนใจมากที่สุดได้แก่ หลักสูตรการเกษตรแบบผสมผสาน และหลักสูตรการเลี้ยงสัตว์น้ำขั้นพื้นฐาน นอกจากนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ ยังได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ

เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น หลักสูตรเยาวชนเพื่อการพิทักษ์ป่าไม้ หลักสูตรเทคนิคการเพาะชำกล้าไม้ หลักสูตรชุมชนเข้มแข็งทรัพยากรยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกิดความตระหนักถึงประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมกันสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้ให้บังเกิดความยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด

Source กปร
Comments
Loading...