ผบ.ทบ.เป็นประธานพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร

475

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2562 เพื่อแสดงออกถึงพลังของนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งเป็นกำลังสำรองของชาติ ให้เป็นที่ปรากฏแก่สายตาของผู้บังคับบัญชาและประชาชนทั่วไป เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหาร

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารส่วนกลาง ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) เนื่องในวันนักศึกษาวิชาทหาร 8 ธันวาคม เพื่อเป็นการระลึกถึงวีรกรรมของยุวชนทหาร ที่ได้ร่วมต่อต้านทหารญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่จังหวัดชุมพร โดยผู้บัญชาการทหารบก ได้ทำการตรวจพลสวนสนามโดยรถยนต์เจ้าสู่บริเวณพิธี ก่อนที่ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จะได้นำนักศึกษาวิชาทหารกล่าวปฏิญาณตนว่าจะยึดถืออุดมการณ์และดำรงไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนจะเป็นตัวอย่างในการสร้างวินัยให้แก่คนในชาติ พร้อมที่จะปกป้องอธิปไตย และร่วมพัฒนาชาติไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป


จากนั้นการสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหารจึงได้เริ่มขึ้น โดยมีผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารและนักศึกษาวิชาทหารทั้งชายและหญิงเข้าร่วมพิธี จำนวนทั้งสิ้น 1,134 คน จัดเป็น 4 กรม 8 กองพัน ประกอบด้วย กองพันเดินสวนสนาม 6 กองพัน และกองพันวิ่งสวนสนาม 2 กองพัน

ทั้งนี้ก็เพื่อแสดงออกถึงพลังของนักศึกษาวิชาทหาร ซึ่งเป็นกำลังสำรองของชาติ ให้เป็นที่ปรากฏแก่สายตาของผู้บังคับบัญชาและประชาชนทั่วไป เมื่อสวนสนามเสร็จ หน่วยสวนสนามและนักศึกษาวิชาทหารที่เข้าร่วมพิธียังได้ร่วมกันร้องเพลงสดุดีมหาราชาเพื่อแสดงแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย

Comments
Loading...