โปรดเกล้าฯองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฏรประสบอุทกภัย

452

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูประถัมภ์มอบสิ่งของพระราชทาน 1,200 ชุด แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูประถัมภ์ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม ที่ผ่านมา จำนวน 1,200 ชุด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่

ในการนี้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรีและคณะ ได้ประชุมรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอุทกภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้รายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 13 อำเภอ 7 ตำบล 383 หมู่บ้าน 66 ชุมชน มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน 1,948 ครัวเรือน 56,895 คน สำหรับในพื้นที่อำเภอระแงะ มีพื้นที่ประสบอุทกภัย จำนวน 7 ตำบล 54 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 6,590 ครัวเรือน 24,082 คน โรงเรียนได้รับผลกระทบ 4 แห่ง

โดยทางจังหวัดนราธิวาส,อำเภอในพื้นที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ (อุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม) ปี 2562 พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นจังหวัดได้ดำเนินการ ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนราธิวาส

เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอ โดยบูรณาการการให้ความช่วยเหลือจากหน่วยงานทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร และเครือข่ายมูลนิธิอาสาสมัครต่างๆ แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้อพยพไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย และมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัย พร้อมทั้งระดมเครื่องจักรในการกู้ภัย และเรือท้องแบน เรือไฟเบอร์ จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

Comments
Loading...