นายกฯประกาศเดินหน้าป้องกันปราบทุจริตคอรัปชั่น

552

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านคอรัปชั่น ในงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำทางการเมืองร่วมกับภาคีทุกภาคส่วนที่มีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้ประชาชนชาวไทยและนานาประเทศ ทราบถึงการดำเนินการต่อสู้กับปัญหาการทุจริตของประเทศไทยและเจตจำนงของคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

โดยมี นายฌูเลียน การ์ซานี ผู้แทนจากองค์การสหประชาชาติประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก เป็นผู้แถลงสารองค์การสหประชาชาติ นายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 34 รางวัล และรางวัลการแข่งขันกิจกรรมเดิน-วิ่ง Good Guy Run 2019 รวมพลังวิ่งเพื่อส่งเสริมความดี จำนวน 4 รางวัล


นายกรัฐมนตรีเปิดงานและประกาศเจตนารมณ์ โดยระบุว่าการต่อต้านทุจริตเป็นการสร้างจิตสำนึก ความร่วมมือของประชาชนทุกภาคส่วนในทุกมิติ และเป็นการแสดงจุดยืนของประเทศ กฎหมายเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เกิดความเท่าเทียม รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเร่งด่วน ในการแก้ปัญหาการทุจริต พัฒนา ปรับปรุงกฎหมายต่าง ๆ ให้ครอบคลุม ทั้งเรื่องความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ส่งเสริมให้

กระบวนการยุติธรรมปราศจากการแทรกแซงของนักการเมืองและผู้มีอิทธิพล วางมาตรการคุ้มครองพยานและให้มีการลงโทษผู้กระทำผิดทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง ซึ่งภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยตรวจสอบ เฝ้าระวัง


นายกรัฐมนตรี ได้นำคนไทยทั่วประเทศและผู้ร่วมงานประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอรัปชั่นจากนั้น ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ เดินหน้า ล่าโกง ซึ่งจัดแสดงไว้เพื่อสร้างการรับรู้และความตื่นตัวต่อผลกระทบที่เกิดจากการทุจริต

Comments
Loading...