ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จกรมพระศรีสวางควัฒนจะเสด็จฯเยือนญี่ปุ่น

464

ประกาศสำนักพระราชวัง

ด้วย สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 9 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม พุทธศักราช 2562

ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับโครงการต่อเนื่อง ด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยชิบะ ณ มหาวิทยาลัยชิบะ ตามคำกราบทูลเชิญของมหาวิทยาลัยดังกล่าว

สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จะเสด็จโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 676 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พุทธศักราช 2562 เวลา 08.00 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี 677 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพุธที่ 25 ธันวาคม พุทธศักราช 2562 เวลา 22.30 น.

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง
5 ธันวาคม 2562

Comments
Loading...