Daily Archives

ธันวาคม 17, 2019 | 22:13

นายกฯย้ำทุกฝ่ายร่วมมือกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2020” ในงาน NATION DINNER TALK: ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 2020 ซึ่งเป็นเวทีในการแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายเศรษฐกิจประเทศ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา