พระองค์สิริภาเสด็จแทนพระองค์บำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสุทธสิริโสภาและพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิมลฉัตร

840

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เสด็จแทนพระองค์ไปยังพระวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายแด่พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร อดีตประธานมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงงานในมูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สุขแก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาส

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลก กรมขุนเพ็ชรบูรณ์อินทราชัย และหม่อมละออ ศิริสัมพันธ์ ทรงรับเป็นประธานมูลนิธิฯ สืบต่อจากหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ตั้งแต่ปี 2527 จนถึงปี 2541 เป็นเวลา 14 ปี

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าประภาวสิทธิ์นฤมล ทรงรับเป็นประธานมูลนิธิฯ สืบต่อจากพระวรวงศ์เธอ พระองค์ เจ้าสุทธสิริโสภา ตั้งแต่ปี 2541 จนถึงปี 2552 เป็นเวลา 11 ปี

ปัจจุบัน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงรับเป็นประธานมูลนิธิฯ มาตั้งแต่ปี 2553 โดยมุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนด้วยการให้ทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ ปีละกว่า 2,000 คน ปัจจุบันให้ทุนการศึกษาอบรมคุณธรรมแก่เยาวชนไปแล้ว 29,958 ทุน

Comments
Loading...