องคมนตรีเยี่ยมชมและติดตามโครงการกองทุนการศึกษาภาคเหนือ

564

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา เป็นประธานการประชุมติดตาม การดำเนินงานโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้แทนจาก 11 โรงเรียน อาทิโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่/โรงเรียนบ้านอมพาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงเรียนบ้านเทอดไทย จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุม โดยมีระเบียงวาระเพื่อทราบ. อาทิ การพิจารณาทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและมีความตั้งใจที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ อําเภอเมืองเชียงใหม่

ช่วงบ่าย องคมนตรี และคณะฯ เดินทางไปยังโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปมอบแก่ราษฎร และผู้ปฏิบัติงาน ณ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น รวมทั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านขุนแตะ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านขุนวิน และโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริแม่ตุงติง รวม 901 ชุด ด้วยทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎร ตลอดจนการดำเนินโครงการฯ โอกาสนี้ องคมนตรี พร้อมคณะฯ ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ดังกล่าว และพบปะเยี่ยมราษฎร รวมทั้งเยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ


โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่มีฐานะยากจนได้มีอาชีพและมีงานทำ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงดำเนินการ จัดตั้งโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็นขึ้นๆโดยให้ราษฎรเข้ามารับจ้างทำงานในฟาร์มฯ ในขณะเดียวกันก็ได้เรียนรู้การทำเกษตรที่ถูกหลักวิชาการ เพื่อนำความรู้ไปใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อไป นอกจากนี้ยังส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และขยายพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อลดการบุกรุกป่า สำหรับการดำเนินงานในปี 2562 โครงการฯ ได้ดำเนินกิจกรรม อาทิ การเพาะเลี้ยงชะมดเช็ด

โครงการศึกษาพฤติกรรมการเพาะขยายพันธุ์และเก็บสารคัดหลั่งชะมดเช็ด รวมทั้งการฝึกอบรมการพัฒนาไขชะมดเช็ดให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสร้างฝายต้นน้ำลำธารแบบกึ่งถาวร โดยตั้งแต่ปีงบประมาณ 2550 -2562 สำนักงาน กปร. ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานไปกว่า 10 ล้านบาท จากการดำเนินงานที่ผ่านมาส่งผลให้คุณภาพชีวิตของราษฎรดีขึ้น อีกทั้งทรัพยากรป่าไม้ก็กลับคืนความสมบูรณ์และสร้างประโยชน์ให้กับคนและสัตว์

Source กปร.
Comments
Loading...