กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯมณฑลทหารบกที่ 310 ค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก

623

18 ธันวาคม 2562 เวลา 15.38 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลทหารบกที่ 310 ค่ายวชิรปราการ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายวชิรปราการ ที่จัดทำขึ้น เพื่อให้ทหารประจำการได้ฝึกปฏิบัติและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เมื่อปลดประจำการ

เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ประชาชน เริ่มดำเนินงานเมื่อเดือนตุลาคม 2562 ได้รับพันธุ์สัตว์ ไม้ผลและเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากมูลนิธิชัยพัฒนา และโครงการทหารพันธุ์ดีในพื้นที่อื่น ตลอดจนมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 โซน ประกอบด้วย โครงการพื้นที่แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์พระราชทาน 78 ไร่

โครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง 52 ไร่ เป็นแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝก แปลงหญ้าเลี้ยงม้าและสมุนไพรจตุผลา และโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง 32 ไร่ เป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และฐานการเรียนรู้ ในแต่ละกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการเลี้ยงไก่สบายดีและโครงการเลี้ยงเป็ดสบายใจ เพื่อเป็นแหล่งเพาะและขยายพันธุ์สำหรับพระราชทานแก่ทหารกองประจำการและประชาชน

เป็นแหล่งเรียนรู้และฝึกอาชีพของนักเรียนโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง มณฑลทหารบกที่ 310 การวางผังแปลงเพื่อการเกษตร เป็นแปลงผัก นาข้าว ไม้ผลและแหล่งน้ำ มีการพัฒนาแหล่งน้ำ ปรับปรุงบำรุงดิน ใช้ปุ๋ยหมักและปลูกพืชปุ๋ยสด ปอเทืองและการคลุมดินด้วยฟาง ตลอดจนลดการชะล้างพังทลายของดิน ด้วยการปลูกหญ้าแฝกรอบแปลงผักและขอบสระเก็บน้ำ การใช้ชีวภัณฑ์กำจัดศัตรูพืช แทนการใช้สารเคมี สำหรับโครงการเลี้ยงปลาในกระชัง หรือปลาสบายสบาย กำลังพลได้นำความรู้จากการไปศึกษาดูงานที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก มาดำเนินงาน

Comments
Loading...