กรมสมเด็จพระเทพฯเสด็จฯศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา”แม่ฟ้าหลวง”

652

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (พกด.) ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) บ้านห้วยวัว อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก พร้อมทั้งทอดพระเนตรการสาธิตการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐาน การส่งเสริมทักษะอาชีพทอผ้า โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน สหกรณ์นักเรียน รวมถึงการพัฒนาทักษะชีวิตด้วยการดูแลสุขภาพอนามัยของชุมชน

ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) บ้านห้วยวัว ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เป็นพื้นที่ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้แก่เด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ ตามสภาพปัญหา และความต้องการของทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ และได้น้อมนำศาสตร์พระราชา เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ อันจะส่งผลให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ปัจจุบันหมู่บ้านห้วยวัว มีประชากรจำนวน 187 คนจาก 47 ครัวเรือน ส่วนใหญนับถือศาสนาพุทธ ใช้ภาษากะเหรี่ยงในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน และประกอบอาชีพเกษตรกรรม รายได้ประมาณ 40,000 บาทต่อปีต่อครัวเรือน โดยประชาชนมีความต้องการด้านการคมนาคม ซึ่งถนนเข้าหมู่บ้านมีความยากลำบากต่อการเดินทางไปมา และการนำผลผลิตออกไปขาย ระยะทางจากหมู่บ้านไปยังศาลากลางจังหวัดตาก รวม 183 กิโลเมตร ชาวบ้านต้องใช้จักรยานยนต์มายังทางหลวงแผ่นดิน 105 เพราะเป็นถนนดินสลับคอนกรีต ระยะทาง 45 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 4 ชั่วโมง ซึ่งรถยนต์จะเข้าได้สะดวกเฉพาะหน้าแล้งเท่านั้น จากนั้นต้องเดินทางต่อด้วยรถยนต์บนถนนลาดยางอีก 138 กิโลเมตร จึงจะไปถึงตัวจังหวัดตาก ทั้งหมู่บ้านยังอยู่ห่างไกลจากสถานพยาบาล ยามเจ็บป่วยต้องเดินทางด้วยความยากลำบาก ซึ่งสถานบริการสาธารณสุขที่ใกล้ที่สุด คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ตื่น ห่างจากหมู่บ้าน 27 กิโลเมตร

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กชายแดนในถิ่นทุรกันดารห่างไกล ในรูปแบบศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยวัว มีพี้นที่ 6 ไร่ 2 งาน โดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตากได้ขออนุญาตจัดตั้ง พร้อมคัดเลือกและอบรมครูผู้สอน ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2547 เป็นต้นมา โดยพระองค์โปรดเกล้าฯ พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นค่าสร้างอาศรม ค่าตอบแทนครู และค่าอุปกรณ์การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บางส่วน

ปัจจุบัน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.) บ้านห้วยวัว เปิดทำการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 มีนักเรียน 33 คน และมีครู 2 คน ในปีการศึกษา 2562 ศศช.บ้านห้วยวัว ได้ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ฯ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2561-2569 เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุล ทั้งในด้านพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีการขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน ผลักดันให้โรงเรียนเป็นศูนย์บริการความรู้ และท่ายทอดเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่ พร้อมสร้างความร่วมมือ และเชื่อมโยงทั้งภายในประเทศ และระหว่างประเทศ

การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อปวงชนบนพื้นที่สูง ศศช.บ้านห้วยวัว ได้ดำเนินกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย ครูใช้หอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องสุขอนามัย ข่าวสารส่วนราชการ จัดมุมหนังสือบริการแก่นักเรียน

Comments
Loading...