ผบ.ทบ.ส่งสารอวยพรปีใหม่ทหารต้องสำนึกรับผิดชอบ เสียสละ อดทน

670

ผบ.ทบ.ส่งสารอวยพรปีใหม่ ปลื้มปิติทุกภาคส่วนรวมใจเป็นหนึ่งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระบุปี ๖๓ ทหารต้องตั้งอยู่บนสำนึกรับผิดชอบ เสียสละ อดทน พัฒนาความรู้ให้ทันเทคโนโลยีและสถานการณ์ มีจิตสาธารณะ ให้สอดคล้องกับเป็นปีแห่งการพัฒนาความรู้ความสามารถทางทหารของกำลังพลทุกระดับ

​​เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๓ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ส่งความปรารถนาดีไปยังกำลังพลของกองทัพบกและครอบครัวผ่านสารอวยพรปีใหม่ ใจความตอนหนึ่งว่า

​ ​“ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ นับเป็นปีแห่งประวัติศาสตร์ที่สำคัญของชาติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งกองทัพบกและประชาชนทุกภาคส่วนได้รวมใจเป็นหนึ่งเดียวปฏิบัติหน้าที่ตลอดห้วงพระราชพิธี
อย่างสุดความสามารถ เพื่อเฉลิมพระเกียรติด้วยความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันเป็นความปลื้มปิติสุขของปวงชนชาวไทยทั้งชาติ นอกจากนี้ ในรอบปีที่ผ่านมากองทัพบกได้ดำเนินภารกิจตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพในการพิทักษ์ปกป้องอธิปไตยของชาติ และความสงบสุขของประชาชน ทั้งภารกิจด้านความมั่นคง การพัฒนาประเทศ การสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน การช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาล เพื่อให้ประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญที่มั่นคงอย่างยั่งยืน
ซึ่งภารกิจทุกด้านบรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ความเสียสละ และความร่วมมือผนึกกำลังในการปฏิบัติหน้าที่ของเพื่อนทหารทุกท่าน ทำให้กองทัพบกดำรงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ศรี ในการเป็นสถาบันหลักที่เป็นรากฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ผมขอขอบคุณทุกท่านด้วยความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำหน้าที่ตามแนวทางของทหารอาชีพ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน ตลอดมา

สำหรับในปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ กองทัพบกกำหนดให้เป็นปีแห่งการพัฒนาความรู้และความสามารถทางทหารของกำลังพลกองทัพบกในทุกระดับ ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างรอบด้าน และส่งเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงานของกองทัพบกในทุกมิติ ตลอดจนสามารถรองรับภัยคุกคามสมัยใหม่ที่มีความซับซ้อนและผสมผสานมากยิ่งขึ้นในอนาคต ซึ่งความสำเร็จของทุกภารกิจจะเกิดขึ้นได้นั้นขึ้นอยู่กับเพื่อนทหารทุกท่านที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกองทัพบก ที่จะต้องตั้งอยู่บนความมีสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีความเสียสละ อดทน พัฒนาความรู้ ความสามารถ มีการเรียนรู้เพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ให้ก้าวทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ สำหรับผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้กับกำลังพลและครอบครัว ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ทหาร รวมทั้งเสริมสร้างกำลังพลให้เป็นผู้มีจิตสาธารณะ เป็นที่พึ่งของประชาชน และร่วมแรงร่วมใจกันปฏิบัติหน้าที่เพื่อความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและความผาสุกร่มเย็นของพี่น้องประชาชนต่อไป”

โดยสารอวยพรปีใหม่ดังกล่าวได้ถูกส่งไปยังหน่วยทหารของกองทัพบกทั่วประเทศ เพื่อแทนความระลึกถึงและความปรารถนาดีของผู้บัญชาการทหารบก ที่มีต่อกำลังพลและครอบครัว พร้อมกันนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพบกเดินทางไปเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจพร้อมกับอวยพรปีใหม่ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะกองกำลังชายแดน เพื่อให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างดีที่สุด
…๒๓ ธันวาคม ๖๒…

Comments
Loading...