โปรดเกล้าฯองคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวจังหวัดอุทัยฯ

631

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ราษฎรและนักเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษา จังหวัดอุทัยธานี ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ณ โรงเรียนห้วยขาแข้งวิทยาคม อำเภอลานสัก จำนวน 553 คน , ที่โรงเรียนบ้านสมอทอง อำเภอห้วยคต จำนวน 583 คน และที่โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ อำเภอบ้านไร่ จำนวน 521 คน รวมทั้งสิ้น 1,657 คน

โอกาสนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวแก่ราษฎรและนักเรียนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจด้วย

พร้อมลงพื้นที่ เชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุ คือ นายถั่ว เทศเขียว อายุ 80 ปี ราษฎรอำเภอลานสัก และนางบุญเรือน ด้วงโต อายุ 87 ปี ราษฎรอำเภอห้วยคต โดยผู้ได้รับสิ่งของพระราชทานในวันนี้ต่างปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างหาที่สุดมิได้

จังหวัดอุทัยธานี มีพื้นที่ประสบภัยจากอากาศหนาวเย็น จำนวน 3 อำเภอ 14 ตำบล 160 หมู่บ้าน ประชากรจำนวน 21,491 ครัวเรือน จังหวัดอุทัยธานี ได้คัดเลือกผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบาง ที่อยู่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงจากสภาวะอากาศหนาวเย็น จำนวน 2,028 ครัวเรือน และในวันนี้ จังหวัดอุทัยธานี ได้นำราษฎรจำนวน 1,500 คน และนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ที่ประสบภัยจากสภาวะอากาศหนาวเย็น จำนวน 157 คน รวม 1,657 คน ในพื้นที่ 3 อำเภอ 11 ตำบล มารับสิ่งของพระราชทานในพื้นที่ จำนวน 3 แห่ง

Comments
Loading...