นายกฯลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดชัยภูมิติดตามปัญหาภัยแล้ง

819

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางไปตรวจราชการจังหวัดชัยภูมิเพื่อติดตามการปัญหาภัยแล้ง และเยี่ยมชมการจัดการเกษตรไร่อ้อยสมัยใหม่ (Modern Farm) ด้วยนวัตกรรมและลดการสร้างมลพิษ พร้อมทั้งสร้างรายได้เสริมจากการทำการเกษตรตามนโยบายแห่งรัฐ

โดยติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ คลองเทา บ้านหนองแหน จังหวัดชัยภูมิ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูและพัฒนาคูคลองโดยการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและชุมชน โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีจะร่วมปลูกต้นมะม่วง (พันธุ์เขียวเสวย) และปลูกหญ้าแฝกกับประชาชนด้วย


นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังไร่กุดจอก ไร่อ้อย อ.ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เพื่อพบปะประชาชนและตรวจเยี่ยมการตัดอ้อย สางใบอ้อย และเก็บใบอ้อย ด้วยวิธีการทำไร่อ้อยสมัยใหม่ ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการไร่อ้อยอย่างยั่งยืนจากองค์ความรู้ที่ได้มีการนำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย เสริมประสิทธิภาพในการทำไร่อ้อยและลดการเผาอ้อยและลดค่า PM2.5

บ่าย นายกฯ และคณะเดินทางต่อไปยังโรงเรียนบ้านภูดิน มิตรผลอุปภัมภ์ โรงเรียนร่วมพัฒนา โดยเยี่ยมชมการเรียนการสอนลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติ เยี่ยมชมนิทรรศการพัฒนาทักษะอาชีพ ได้แก่ การทำน้ำอ้อยคั้นสด การจับจีบผ้า และการทำมาลัยมะกรูดใบเตย เยี่ยมชมการสาธิตการบังคับหุ่นยนต์ โดยเด็กพิเศษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทักษะการเขียนโปรแกรม ณ ห้อง Learning Center และเยี่ยมชมแปลงเพาะชำอ้อยของโรงเรียนบ้านภูดิน มิตรผลอุปภัมภ์ ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ

โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้เข้าไปร่วมพัฒนาโรงเรียน พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ Learning Center เพื่อวางรากฐานการศึกษาแก่ลูกหลานชาวไร่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่รวมถึงลูกหลานคนในชุมชน ต่อยอดโครงการโรงเรียนประชารัฐ โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เห็นถึงความสำคัญในการให้เยาวชนไทยทุกคน ทุกที่ มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล

Comments
Loading...