นายกฯชื่นชมเยาวชนไทยสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศชาติ

754

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ีแสดงความยินดีและชื่นชมเด็กและเยาวชน ทั้ง 772 คน ที่ได้รับรางวัล ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทุกคนได้รับการอบรมสั่งสอนมาอย่างดี ขยันหมั่นเพียร ใฝ่หาความรู้อย่างต่อเนื่อง จนสามารถพัฒนาตนเองให้มีความดี ความพร้อม และได้รับการชื่นชมจากสังคม รัฐบาลตระหนักเสมอว่าเด็กและเยาวชนทุกคนคือกำลังสำคัญของชาติในอนาคต จึงมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้มีความพร้อม ความรู้ ควบคู่คุณธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ

นายกฯขอให้ลูกหลานทุกคนรักการศึกษาหาความรู้ตลอดเวลา รู้จักพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์อยู่เสมอ ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุด รวมทั้งประพฤติตนอยู่ในความดี มีคุณธรรม รักชาติบ้านเมืองและรักษาวัฒนธรรมประจำชาติ หวังว่าทุกคนจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพ มีความรักสามัคคี กตัญญูรู้คุณ มีคุณธรรม รู้หน้าที่ มีวินัยของพลเมืองที่ดี และร่วมกันดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรือง


ปัจจุบันผู้ที่สามารถจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพและมั่นคง ต้องมีทักษะหลากหลาย เนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีจะทำให้สังคมและเศรษฐกิจถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและนวัตกรรมที่ทันสมัย และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้งจากภูมิปัญญาเดิมและเทคโนโลยีดิจิทัล จึงต้องมองภาพรวมของอนาคตข้างหน้าว่าทำอย่างไรจึงจะก้าวทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคม สิ่งสำคัญคือการมีภูมิคุ้มกันที่ดี พร้อมเน้นย้ำว่านอกจากความรู้ที่เด็กและเยาวชนทุกคนจะต้องมีแล้ว การมีทักษะในการดำเนินชีวิตในสังคมก็สำคัญ ทั้งทักษะการประกอบอาชีพ ทักษะการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ซึ่งหมายถึงการมีทักษะชีวิต สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยตนเองอย่างมีความสุขไม่เป็นภาระของสังคม ดูแลตัวเองได้และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วย


นายกฯขอบคุณและชื่นชมกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ พร้อมทั้งอวยพรในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2563 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย คุ้มครองเด็กและเยาวชนของชาติที่รักทุกคนให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็งมั่นคง และมีสติปัญญาเฉลียวฉลาด เพื่อเป็นเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ที่มีอนาคตสดใส เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า

Comments
Loading...