องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ตํารวจตระเวนชายแดนจังหวัดเชียงใหม่

751

นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะที่ปรึกษา เดินทางไปติดตามและเยี่ยมประชาชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในโอกาสนี้ ได้เชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวน 43 ชุด เพื่อมอบให้แก่ตํารวจตระเวนชายแดนบ้านนาหวาย 23 นาย และเจ้าหน้าที่กองกำลังผาเมือง 20 นาย ณ ฐานปฏิบัติการบ้านนาหวาย ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติหน้าที่พิทักษ์และสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายของบุคคลต่างด้าว รวมถึงการลักลอบตัดไม้ นับเป็นกำลังสำคัญในการบรรเทาปัญหาให้แก่ประเทศ


จากนั้น เดินทางไปยังสถานีสาธิตและถ่ายทอดการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแปกแซม อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยดำเนินงานตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ตั้งแต่ปี 2543 ซึ่ง นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้ติดตามมาอย่างต่อเนื่องถึง 7 ครั้ง นับแต่ปี 2546 ทั้งนี้เพื่อให้การสนองพระราชดำริในการพัฒนาพื้นที่และความเป็นอยู่ของราษฎร ให้เลิกบุกรุกทำลายพื้นที่ รวมถึงแก้ไขปัญหายาเสพติด และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ราษฎรมีงานทำจากการรับจ้าง ในขณะเดี่ยวกันก็ได้เรียนรู้การทำการเกษตร การปศุสัตว์ รวมถึงการอนุรักษ์ป่าไม้และการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนจนกระทั่งปัจจุบันสภาพป่าไม้ที่เคยมีสภาพเสื่อมโทรมและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารของลุ่มน้ำแม่แตง ให้ความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา จำนวน 10,600 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 90 ของพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม

ต่อมาได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโครงการฯ และการจัดการขยะจากพ่อหลวงมานัส เลายี่ปา ผู้แทนชุมชน ที่มีการจัดการขยะ โดยการคัดแยก เพื่อง่ายต่อการนำขยะไปรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่เป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และสร้างรายได้จากของเหลือใช้ อีกทั้งยังช่วยลดปัญหาการปนเปื้อนที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่ด้านล่างอีกด้วย


จากนั้นเดินทางไปเยี่ยมชมแปลงเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงของราษฎรบ้านแปกแซม ในการดำรงชีพที่สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน มีอาหารไว้บริโภคในครอบครัวอย่างเพียงพอตลอดทั้งปี อีกทั้งสามารถนำผลผลิตที่เหลือจากการบริโภคไปจำหน่ายเพิ่มรายได้อีกทางหนึ่ง อันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เกษตรกรได้มีชีวิตที่มั่นคงขึ้น ทั้งนี้ องคมนตรีและคณะ ได้ร่วมกันตัดผักปลอดสารพิษ และเก็บผลสตอเบอรรี่ ที่ให้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ สะอาดปลอดภัยอีกด้วย

Comments
Loading...