ประกาศสำนักพระราชวังกรมสมเด็จพระเทพฯจะเสด็จฯเยือนสิงคโปร์

966

ประกาศสำนักพระราชวัง

ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะทรงร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์เยาวชนโลก ค.ศ.๒๐๒๐ นอกจากนี้ จะทรงเยี่ยมชมนิทรรศการภาพเขียนพู่กันจีน ณ พิพิธภัณฑ์อารยธรรมเอเชีย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะประทับเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี ๔๐๙ เสด็จพระราชดำเนินจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๕ น. และจะประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ ทีจี ๔๑๔ เสด็จพระราชดำเนินกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคารที่ ๑๔ มกราคม พุทธศักราช๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๑๕ น.

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง

๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๓

Comments
Loading...