นายกฯมอบโล่เยาวชนด้านศิลปะ 3 จว. ชายแดนภาคใต้

1,497

นายกรัฐมนตรีมอบโล่เกียรติบัตรสำหรับเยาวชนที่ผ่านการประกวดศิลปะ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยศิลปะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีพร้อมมอบโล่แก่เด็กและเยาวชนที่ผ่านการประกวดศิลปะ โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนด้วยศิลปะใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ภายใต้หัวข้อ “พลังแห่งรัก” พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ตัวแทนเด็ก และเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานที่ได้รับรางวัล

นายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กที่ผ่านการประกวดศิลปะเด็กสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง 52 รางวัล ทำให้เห็นถึงความพยายามของเยาวชนในการร่วมพัฒนาประเทศให้เติบโตก้าวไปข้างหน้า ไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรม อัตลักษณ์ ศาสนาต่างๆ อยู่ร่วมกันด้วยความสุข แม้จะมีสถานการณ์เกิดขึ้นทุกคนมีความเข้มแข็งและพยายามขับเคลื่อนประเทศไทยให้เดินไปข้างหน้า นายกรัฐมนตรียังกล่าวเปรียบเทียบเด็กว่าเหมือนผ้าขาว บริสุทธิ์ อาจจะถูกแต่งแต้มสีสันจึงต้องอาศัยแรงสนับสนุน

จากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย สำหรับสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบันนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ความรุนแรงลดน้อยลง แต่รัฐบาลยังต้องเร่งแก้ปัญหาต่อเนื่องและให้เร็วที่สุด ด้วยการเสริมมาตรการด้านการพัฒนา ส่งเสริมพหุสังคมและวัฒนธรรม ใช้ความรักพ่อแม่ ครอบครัว รักคนอื่น รักอาจารย์ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ทำให้คนไทยมีคุณค่า ไม่ว่าจะอยู่ภาคใด เชื้อชาติใด นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงประโยชน์ของศิลปะ

การวาดรูประบายสีเป็นทั้งทักษะและกิจกรรมที่ทำให้เด็กและเยาวชนได้รับความเพลิดเพลิน เกิดความสงบ มีสมาธิ เป็นประโยชน์ทั้งต่อพัฒนาการของเด็กและเยาวชนทั้งด้านร่างกาย ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการ ส่งผลให้เด็กและเยาวชนได้เติบโตเป็นประชากรที่มีคุณภาพต่อไป

Comments
Loading...