นายกฯ ขอบคุณ กำลังพลทุกเหล่า ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็ง

414

นายกรัฐมนตรี ได้รับทราบรายงานสถานภาพทหารกองประจำการของทุกเหล่าทัพ ที่จะปลดประจำการใน 1 พ.ค. 63 จำนวน 40,612 นาย โดยมีพลทหารสมัครใจรับราชการต่ออีก 1 ปี จำนวน 5,827 นาย ในห้วงของการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด – 19 ที่กระทรวงกลาโหม จำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารออกไป 2 เดือน เป็น ก.ค.63
.
ทั้งนี้ได้แสดงความขอบคุณกำลังพลของทุกเหล่าทัพในการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจหลักป้องกันประเทศและรักษาความมั่งคง รวมทั้งสนับสนุนรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนแก้ปัญหาวิกฤตของชาติ ทั้งการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปัญหาวิฤตภัยแล้ง ปัญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติ รวมทั้งปัญหาวิกฤตจากโรคอุบัติใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น รวมทั้งส่งความปรารถนาดีมายังพลทหารทุกนาย โดยเฉพาะน้องๆ พลทหารที่จะปลดประจำการและที่สมัครใจรับราชการต่อ ที่ได้ทำงานหนักร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันที่ผ่านมา

โดยนายกฯ ย้ำว่าพลทหารทุกนาย ถือเป็นกำลังหลักของประเทศและกองทัพ ที่หมุนเวียนกันเข้ามาทำหน้าที่ในภารกิจสำคัญของประเทศด้านความมั่นคงต่อเนื่องกันไป สำหรับกำลังพลที่ยังประจำการอยู่ จำเป็นต้องร่วมกันทำหน้าที่เพิ่มขึ้นในภาวะวิกฤตของประเทศ ขอให้อดทนและเป็นกำลังใจกับพลทหารทุกนาย และขอให้ผู้บังคับบัญชาดูแลสวัสดิภาพของกำลังพลในทุกระดับอย่างใกล้ชิด

Comments
Loading...