นายกฯชื่มชมแรงงานไทยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

422

เนื่องในวันแรงงานชาติ นายกฯ แสดงความชื่นชมแรงงานไทยในทุกภาคส่วนที่มีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ วันแรงงานแห่งชาติ ถือเป็นวันสำคัญของพี่น้องคนทำงานทุกคน ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญเติบโต
.
โดยรัฐบาลมีความมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพทุกภาคส่วน และมุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีขั้นสูงและนวัตกรรม มาพัฒนาศักยภาพแรงงานให้เป็นผู้มีความสามารถ มีศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงกับชีวิตวิถีใหม่หลังสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 รวมไปถึงมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมให้ผู้ใช้แรงงานสามารถเข้าถึงสิทธิต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีหลักประกันทางสังคมที่มั่นคง รวมทั้งมีความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานที่ดีตามมาตรฐานสากล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานและรายได้ที่ดีขึ้น

Comments
Loading...