นายกฯย้ำเกษตรกรสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจประเทศ

1,561

คำปราศรัย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เนื่องในวันเกษตรกร ประจำปี 2563

พี่น้องเกษตรกรและประชาชนที่รักทุกท่าน เนื่องในโอกาสวันเกษตรกรประจำปี 2563 ที่เวียนมาบรรจบครบอีกวาระหนึ่ง ขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องเกษตรกรไทยทุกท่าน ภาคการเกษตรมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ และเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประชาชนชาวไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ

รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาคการเกษตรให้สามารถดำรงอยู่คู่กับสังคมไทยในปัจจุบันได้อย่างยั่งยืน โดยสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ผสมผสานกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง รวมทั้งสนับสนุนให้มีการใช้หลักตลาดนำการผลิตมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีการบริหารจัดการได้ครบวงจร สามารถวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของตลาด ส่งผลให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ขอขอบคุณพี่น้องเกษตรกรไทย ที่ให้ความร่วมมือและตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลด้วยดีมาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะร่วมเป็นกำลังสำคัญให้กับการพัฒนาภาคการเกษตรของไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป เนื่องในโอกาสวันเกษตรกรประจำปี 2563 ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล อีกทั้งเดชะพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ได้โปรดดลบันดาล ประทานพรให้ พี่น้องเกษตรกรไทย พร้อมทั้งครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ มีกำลังกายและกำลังใจที่เข้มแข็ง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ

Comments
Loading...