ทูตคูเวตชื่นชมมาตรการแก้ปัญหาโควิด-19ในไทย

908

นายมุฮัมมัด ฮุซัยน์ เอ็ม เอ อัลฟัยลากาวี (H.E. Mr. Mohammad Husain M A Alfailakawi) เอกอัครราชทูตรัฐคูเวตประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีในการเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งไทยและคูเวตมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันมายาวนานกว่า 57 ปี และในช่วงเวลานี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากของโลก ทุกประเทศมีความท้าทายในการจัดการสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมฝากความปรารถนาดี ให้กำลังใจ และชื่นชมรัฐบาลคูเวตที่ดำเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างเข้มแข็งและเป็นระบบ รวมทั้งขอบคุณรัฐบาลคูเวตที่อำนวยความสะดวกจัดเที่ยวบินเช่าเหมาลำพิเศษให้นักศึกษาไทยและแรงงานไทยที่ประสงค์จะเดินทางกลับไทย
ทูตคูเวตชื่นชมมาตรการแก้ปัญหาโควิด-19ในไทย
เอกอัครราชทูตฯชื่นชมการเป็นผู้นำของนายกรัฐมนตรีในการแก้ปัญหาสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่สามารถใช้มาตรการควบคุม และป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตลดลงมาก รวมถึงชื่นชมความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีมาตรฐานคุณภาพสูงในการรักษาดูแลผู้ป่วยอย่างดีเยี่ยม ซึ่งเอกอัครราชทูตฯ ได้ติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ในไทย และรายงานไปยังรัฐบาลคูเวตเป็นประจำทุกวันเพื่อเรียนรู้ความสำเร็จของไทยไปปรับใช้กับคูเวต
.
ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีในด้านต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะด้านพลังงาน เกษตรกรรม และแรงงาน ซึ่งไทยพร้อมส่งออกสินค้าประเภทอาหารทะเล รวมถึงอาหารสดและอาหารแปรรูปที่หลากหลายเพื่อสนับสนุนคูเวตในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตลอดจนดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนา “Kuwait 2035” โดยเห็นพ้องจะเพิ่มมูลค่าทางการค้าและการลงทุนร่วมกัน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้นักลงทุนคูเวตเข้ามาลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งถือเป็นโครงการรวมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ของไทย สอดคล้องกับความต้องการของคูเวตที่ต้องการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร รวมทั้งยินดีที่คูเวตแสดงความประสงค์ที่จะมีความร่วมมือกับไทยในด้านแรงงาน เพราะชื่นชมในความสามารถ และศักยภาพแรงงานไทย
ทูตคูเวตชื่นชมมาตรการแก้ปัญหาโควิด-19ในไทย
นายกรัฐมนตรียังฝากคำชื่นชมและระลึกถึงเชค เศาะบาฮ์ อัลอะห์มัด อัลญา บิร อัศเศาะบาฮ์ (His Highness Sheikh Sabah Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah) เจ้าผู้ครองรัฐคูเวต ที่ทรงสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่าง ๆ ผ่านนโยบายและบทบาทด้านมนุษยธรรม สอดคล้องกับแนวทางของรัฐบาลไทย และขอบคุณรัฐบาลคูเวตที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาในประเทศไทยผ่านกองทุนคูเวตเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ (Kuwait Fund for Arab Economic Development) ซึ่งได้ก่อสร้างเขื่อนรัชชประภา โรงไฟฟ้าบางปะกง และโรงไฟฟ้าปัตตานี ที่ล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาด้านพลังงานและคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเอกอัครราชทูตยินดีที่จะทำงานเป็นผู้ประสานเพื่อกระชับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาภาคส่วนต่าง ๆ ร่วมกัน

Comments
Loading...