องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาที่ปัตตานี

1,281

พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษา และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนและพบปะนักเรียนทุนพระราชทาน ที่โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 3

โดยมีนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการการ บุคลากรครู และนักเรียนร่วมต้อนรับ และเข้ารับฟังการบรรยายสรุปในการจัดการเรียนการสอน ช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID – 19 โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

โดยมีว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาครีย์ คะนอง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ถึงระดับมัธยมศึกษา ปัจจุบันมีครูและบุคลากร จำนวน 35 คน มีนักเรียน 447 คน
ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อการศึกษา และพระองค์ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ จัดตั้ง “โครงการกองทุนการศึกษา” เพื่อหวังสร้างคนดีคืนแผ่นดิน โดยการดำเนินงานโครงการกองทุนการศึกษา ส่งเสริม สนับสนุน และปลูกฝังค่านิยมการยึดมั่น ในคุณธรรม จริยธรรม ให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองที่อยู่ในคุณธรรมความดี และได้รับการศึกษาจนสำเร็จการศึกษา

องคมนตรีและคณะ ได้ออกเดินทางไปตรวจเยี่ยมพบปะคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านวังกว้าง ตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต 2

โดยมีนางนิยะเนตร จารงค์ เป็นผู้อำนวยการ มีครูและบุคลากร จำนวน 45 คน มีนักเรียน 508 คน เปิดทำการสอน ทั้งสายสามัญและศาสนา เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ ได้รับการคัดเลือกเข้ากลุ่มโรงเรียนสำนักกองทุนการศึกษา รุ่นที่ 3 ปี 2557 ในพระบาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้กำหนดข้อปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน ในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขด้วย

Comments
Loading...