บิ๊กแดง ฝากความหวังไว้กับกำลังพลทุกนาย

597

ผบ.ทบ. ทิ้งท้ายก่อนเกษียณ “มีอะไรภายใต้ผืนธง” ฝากความหวังไว้ในจิตวิญญาณของกำลังพล ทบ.ทุกนาย ร่วมใจปฏิรูปกองทัพบกอย่างต่อเนื่อง เป็นสถาบันหลักด้านความมั่นคงที่มีความทันสมัย โปร่งใส และเป็นหลักในการปกป้องอธิปไตยของชาติ

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.เป็นประธานการประชุมชี้แจงและสั่งการของ ผบ.ทบ.ต่อ ผบ.นขต.ทบ. ครั้งที่ 7/2563 (วาระพิเศษ) ณ หอประชุมกิตติขจร บก.ทบ. ทั้งนี้ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมฯ มีพิธีมอบรางวัล 4 รายการ ได้แก่ 1) พิธีมอบเป้สนามกองทัพบก แบบ A-1 ให้แก่ ทบ. จำนวน 800 ใบ โดย ผบ.ทบ.กรุณาออกแบบขึ้นเพื่อเป็นเป้สนามต้นแบบ 2) พิธีมอบใบประกาศชมเชยในการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพล และประสิทธิภาพของหน่วยทหารกองทัพบก ประจำปี 2563 3) พิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้แก่กำลังพลที่แข่งขันทักษะการปฏิบัติด้านไซเบอร์ภายในกองทัพบก และ4) พิธีมอบโล่รางวัล และเงินรางวัลจากการจัดกิจกรรมการแข่งขัน Thailand Smart Soldier Strong Man Challenge ครั้งที่ 2 โดยระหว่างการมอบรางวัล ผบ.ทบ. ได้ใช้เวลาในการพูดคุยซักถามผู้เข้ารับรางวัล พร้อมทั้งให้โอวาท และฝากไปยังกรมกำลังพลทหารบก และหน่วยที่เกี่ยวข้อง พิจารณาแนวทางให้กำลังพลที่มีขีดความสามารถพิเศษเฉพาะทางเหล่านี้ ได้ปฏิบัติงานในหน่วยที่สอดคล้องกับขีดความสามารถ เพื่อพัฒนากองทัพบกต่อไป

กรมฝ่ายเสนาธิการ ประกอบด้วย กรมกำลังพลทหารบก กรมข่าวทหารบก กรมยุทธการทหารบก กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก กรมกิจการพลเรือนทหารบก และสำนักปลัดบัญชีกองทัพบก ได้สรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของแต่ละส่วนในห้วงปีงบประมาณ 2562 – 2563 จากนั้น ผบ.ทบ. ได้เรียนเชิญ ปธ.ศปษ.ทบ., ปษ.พิเศษ ทบ., และ หน.คณะฝสธ.ประจำ ผบช. ได้กล่าวให้คำแนะนำ และกล่าวความรู้สึก ในวาระที่จะเกษียณอายุราชการ ในห้วงกันยายนที่จะถึงนี้ด้วย ซึ่งเป็นการสะท้อนผลลัพธ์ของการปฏิรูปกองทัพอย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิติ ทั้งการปกป้องเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน การป้องกันประเทศ การพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการพัฒนาความสัมพันธ์กับมิตรประเทศอีกด้วย

ผบ.ทบ.กล่าวในที่ประชุมว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นรม.รมว.กห. ได้ฝากข้อห่วงใยต่อการแพร่ระบาดโควิด 19 ระลอก 2 ของประเทศเพื่อนบ้าน ระบุว่าเหล่าทัพเป็นกำลังหลัก และมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนรัฐบาลในการควบคุมโรคระบาด ทบ. มีส่วนสำคัญ รับผิดชอบพื้นที่ช่องทางธรรมชาติรอบประเทศ พรมแดนติดต่อประเทศเพื่อนบ้าน ผบ.ทบ. จึงขอให้กองกำลังป้องกันชายแดนทุกกองทัพภาค รวมถึง นศส. จัดกำลังพลหน่วยรบพิเศษ ตรวจลาดตระเวนเข้มงวด ใช้ศักยภาพของหน่วยที่มี เพิ่มกำลังพลตรวจการณ์เฝ้าระวัง วางเครื่องกีดขวาง เพิ่มไฟส่องสว่าง ย้ำว่าประเทศไทยยังอยู่ในความเสี่ยง แม้ว่าในปัจจุบันไทยจะได้การยอมรับจากทั่วโลกว่าสามารถรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้ในระดับยอดเยี่ยมก็ตาม หากโควิดระบาดเข้ามาในประเทศไทยแล้ว บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร จึงขอฝากกองทัพด้วย และเรื่องการปรับย้ายของ ทบ. รม.กห. ได้เน้นย้ำว่ากองทัพบกต้องเป็นหนึ่งเดียว เป็นเสาหลักในการปกป้องอธิปไตยของชาติ ทบ.จะมีการแตกแยกไม่ได้ การปรับย้ายทุกปี ย่อมมีคนสมหวังไม่สมหวัง ในฐานะเป็น รมว.กห. ในการปรับย้ายนายทหารระดับชั้นนายพล ผบ.ทบ. ได้หารือส่วนตัวกับ รมว.กห. ให้ท่านได้ตัดสินใจพิจารณาในตำแหน่งต่าง ๆ ให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากขีดความสามารถ มากกว่าการพิจารณาจากอาวุโสรุ่น ทั้งนี้ขอให้เชื่อมั่นว่าทุกคนทุกหน่วย จะต้องมีโอกาสเจริญก้าวหน้าที่ทัดเทียม สลับปรับเปลี่ยนหมุนเวียนให้มีการระบายอย่างเหมาะสม

ผบ.ทบ. กล่าวถึง“2 ปีในการร่วมกันปฏิรูปกองทัพบก” โดยได้มีการยกประสบการณ์ชีวิตมาแลกเปลี่ยนให้ผู้บังคับหน่วยที่เข้าร่วมประชุมโดยกล่าวว่า สำหรับตนเองแล้ว ธง คือ เครื่องเตือนสติ ทุกครั้งที่รับส่งธง จะนึกเสมอว่า อะไรอยู่ภายใต้ผืนธง ธงผู้พัน ธงผู้การ ต่างก็มีภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่แตกต่างกัน ทุกผืนธงมันหนัก เพราะมันคือ ความรับผิดชอบ ไม่ใช่เพียงเรื่องของเกียรติยศศักดิ์ศรี

ช่วงท้าย ผบ.ทบ. ได้ฝากข้อคิดในการทำงาน ให้มีวินัย พอเพียง ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา หน่วยจะดีไม่ดีพิจารณาที่ผู้บังคับหน่วย คิดนอกกรอบได้แต่ไม่ผิดระเบียบ เมื่อสั่งอะไรตนเองต้องทำได้เช่นกัน และการกำกับดูแลคือผลลัพธ์ของความสำเร็จ สิ่งที่หายากคือโอกาส ตอนนี้ทุกท่านได้โอกาสเป็นผู้บังคับหน่วย ต้องหาวิธีลดช่องว่าง ลดความเหลื่อมล้ำ โดยส่วนตัว ผบ.ทบ. กล่าวว่า มีท่านนายกฯ เป็นแบบอย่าง ตั้งแต่ท่านดำรงตำแหน่งเป็น ผบ.ทบ. เวลาท่านไปไหนมาไหน ท่านจะพยายามลดภาระกำลังพลที่ต้องมารับมาส่ง การไปตรวจเยี่ยมแบบไม่เป็นทางการ จะทำให้เราเห็นปัญหา หลายๆเรื่อง เพียงแค่ขาดการเอาใจใส่ดูแล ธุระไม่ใช่ ดังนั้นหาก ผบ.หน่วย ลงไปคลุกคลีกับลูกน้องบ้าง พูดคุย รับฟัง นั่งกินข้าวกับลูกน้อง เราอาจจะได้รับรู้อะไรดี ๆ เป็นขวัญกำลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชา

ผบ.ทบ. และ ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของ ทบ. กล่าวด้วยว่าได้รับทราบข้อมูลจากช่องทาง สายตรง ผบ.ทบ. เรื่องที่ต้องแก้ไขมากที่สุดอันดับหนึ่งคือ การเลื่อนยศ ตำแหน่ง เบี้ยเลี้ยง เงินเดือน รองลงมาคือ สวัสดิการกำลังพล และ อันดับสุดท้ายคือการถูกลงโทษโดยไม่ได้รับความเป็นธรรม หลายเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาที่ศูนย์ร้องเรียนเรื่องร้องทุกข์ สายตรง ผบ.ทบ. แทบไม่อยากจะเชื่อว่าเกิดขึ้นจริง เรื่องเหล่านี้ แม่ทัพ, ผบ.พล. ไม่มีทางทราบ ดังนั้น ผบ.หน่วย ทุกระดับจะต้องใส่ใจสวัสดิการ สิทธิ กำลังพลของลูกน้อง ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา อย่าปล่อยปละละเลยเด็ดขาด แม้ว่าหลายกรณีอาจจะเกิดมาก่อนหน้าที่ท่านดำรงตำแหน่งแล้วก็ตาม ผลลัพธ์ที่จะสะท้อนประสิทธิภาพผู้นำหน่วยได้มากที่สุด คือกำลังพลมีผู้นำที่พึ่งพาได้ เป็นแบบอย่างได้ หน่วยจะดีได้ ขึ้นอยู่กับผู้บังคับหน่วย จึงอยากสะท้อนให้ ผบ.หน่วย ผู้บังคับบัญชาได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้ด้วย

“…2 ปีร่วมปฏิรูปกองทัพบก
เหล่านักรบป้องปกแดนสยาม
เหล่าช่วยรบพร้อมสรรพต่อภัยคุกคาม
ทั้งเชื้อโรค สงครามไซเบอร์ไอที

ความมุ่งมั่นใส่ใจในลูกน้อง
คือกิจต้องระลึกไว้ในหน้าที่
ของผู้นำ ผบ.หน่วย ให้จงดี
ทบ.นี้ ขับเคลื่อนได้ เพราะทุกคน

เกือบ 3 แสน ทหารหาญ ทบ.ไทย
ปกป้องชาติ อธิปไตย ทุกแห่งหน
พัฒนาชาติ พร้อมช่วยเหลือ ประชาชน
แม้วายชนม์ สละได้ ให้แผ่นดิน…”

Comments
Loading...